Algemene Voorwaarden

Voorwaarden voor Supporters
Voorwaarden voor Projecthouders
Klachtenprocedure

Voorwaarden Supporters

Wat is Voor je Buurt?

1. Voor je Buurt (hierna: VJB, www.voorjebuurt.nl) is een crowdfunding en -sourcingplatform voor lokale maatschappelijke initiatieven. Met Voor je Buurt kunnen individuen en organisaties (Supporters genoemd) bijdragen aan nieuwe initiatieven in hun buurt (Projecten genoemd). Dat gaat op hoofdlijnen als volgt:

Een Supporter kiest een Project met een lopende Campagne op Voor je Buurt (VJB). De Supporter kan hieraan bijdragen door geld te doneren (Donateurs genoemd) en/of iets anders dan geld bij te dragen (actie, kennis of ruimte) (Helpers genoemd). Donateurs kunnen aangeven of zij een tegenprestatie voor hun donatie (de Beloning) willen ontvangen;

Wanneer de Doelstelling van een Project binnen de tijd die de Projecthouder had opgegeven gehaald wordt, dan kan de Projecthouder met de hulp van de Supporters het Project starten. Wanneer de Doelstelling net niet gehaald wordt, dan kan de Projecthouder met de Supporters samen kijken of het Project in aangepaste vorm toch door kan gaan. Lukt dat allemaal niet, dan gaat het Project niet door en krijgen de Donateurs hun geld terug. Dit wordt verder toegelicht in punt 10.

De formele rechtsvorm van VJB is Stichting Voor je Buurt (Stichting VJB).

Wat zijn deze voorwaarden?

2. In deze voorwaarden worden de afspraken tussen VJB en Supporters (Donateurs en Helpers) vastgelegd. De afspraken tussen VJB en Projecthouders zijn hier te vinden.

3. De begrippen die in deze voorwaarden met hoofdletters zijn geschreven, hebben telkens dezelfde betekenis en worden aan het einde toegelicht.

Een donatie doen of iets anders bijdragen

4. Individuele personen en organisaties (rechtspersonen) kunnen aan een Project met een lopende Campagne al dan niet anoniem bijdragen op voorjebuurt.nl:

Je kunt een donatie doen. De minimale donatie aan een Project is €5,-. Je kunt aangeven wat voor Beloning je wilt ontvangen als tegenprestatie;

Je kunt ook helpen door je op te geven voor één of meerdere Taken die horen bij een Project;

Indien de Supporter niet de mogelijkheid heeft om via voorjebuurt.nl een project te steunen is het mogelijk om een donatie die contant wordt gedaan aan de Projecthouder als Administratieve pledge op de website te zetten.

5. Om een donatie te doen of een andere bijdrage te leveren moet je op de VJB-website een account aanmaken. Dit is gratis. Daarvoor is vereist dat je 18 jaar of ouder bent, een geldige bankrekening in Nederland hebt en alle gegevens naar waarheid invult.

6. Je draagt zelf verantwoordelijkheid voor het geheimhouden van het wachtwoord van het account en bent aansprakelijk voor wat er gebeurt wanneer anderen gebruik (of misbruik) maken van het account.

7. Je kunt het account deactiveren door een mail te sturen aan info@voorjebuurt.nl met het verzoek je account te deactiveren.

8. VJB plaatst geen: discriminerende content, content die oproept tot geweld, content die pornografisch is, spam, schendingen van de privacy, advertenties voor commerciële activiteiten, materiaal waarvoor je geen toestemming van de auteursrechthebbende hebt, of informatie die om andere redenen onrechtmatig is of kan zijn. Het is voor Supporters bovendien verboden dergelijke content elders te verspreiden in het kader van VJB en/of een Project.

9. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat gebruik van de content die jij op VJB plaatst geen inbreuk oplevert op intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is VJB en de Partner toegestaan jouw content te gebruiken voor promotionele doeleinden in het kader van VJB en/of het Project waar jij aan bijdraagt.

Het halen van de Doelstelling

10. Aan het eind van de termijn van de Campagne wordt bepaald of de Doelstelling behaald is.

Wanneer dat het geval is, dan gaat het Project door. Dit geldt voor Projecten die minimaal 100% van hun financieringsdoelstelling behaald hebben om het Project te realiseren;

Wanneer Projecten minder dan 80% van de financieringsdoelstelling behalen, dan gaat het Project niet door en worden de Supporters daarvan op de hoogte gesteld.

Wanneer projecten tussen de 80% en de 99% zijn gefinancierd dan is de Doelstelling net niet gehaald. Dan kan de Projecthouder de Supporters binnen 10 werkdagen een aangepast projectplan opsturen, wanneer hij denkt dat het Project op die manier wel uitvoerbaar is. Supporters moeten in dit geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van het aangepaste projectplan laten weten of ze hun donatie of andere bijdrage uit het Project willen terugtrekken of aan een ander Project willen geven. Doen Supporters dat allebei niet, dan gaat het Project eveneens door, maar dan volgens het aangepaste projectplan. Indien één of meerdere Supporters hun donatie terugtrekken en de financiering komt onder de 75% van de Doelstelling dan gaat het project niet door en worden donaties terug gestort naar de supporters.

11. Wanneer het Project doorgaat, maakt VJB binnen 10 werkdagen 95% van de van Donateurs ontvangen bijdragen aan de Projecthouder over en geeft de Projecthouder een overzicht van de Supporters. VJB houdt in dat geval 5% van de van Donateurs ontvangen bijdragen in als bijdrage aan VJB (onder meer voor de transactiekosten). Zodra alle donaties bij VJB op de rekening staan, wordt het bedrag naar de Projecthouder overgemaakt. Wanneer het Project niet doorgaat, dan worden alle donaties van €5,- of meer aan de Donateurs terugbetaald.

12. Indien een Project tijdens de Campagne boven de 100% van de Doelstelling komt dan communiceert de Projecthouder via de projectpagina op VJB wat hij gaat doen met het geld dat extra wordt opgehaald.

13. De Projecthouder houdt zijn Supporters via zijn projectpagina regelmatig op de hoogte over de ontwikkelingen. Via de Helpdesk, die per e-mail en Uservoice gedurende kantooruren bereikbaar is, kun je daarnaast terecht met vragen. VJB streeft ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren.

Uitvoering van het Project

14. Wanneer het Project doorgaat, dan ben je ten opzichte van VJB, de Projecthouder en eventueel andere Supporters verplicht de door jou toegezegde hulp te leveren. VJB spreekt met de Projecthouder af dat hij zijn deel van het Project verzorgt, waaronder ook het nakomen van afspraken over Beloningen.

15. VJB functioneert bij de uitvoering van het Project alleen als intermediair, waarbij VJB bemiddelt tussen jou en de Projecthouder. Je kunt VJB dus niet verantwoordelijk houden als er iets misgaat (de toegezegde ruimte blijkt bijvoorbeeld niet geschikt, de beloofde vergunning is niet op tijd geregeld, of er gaat iets kapot etc.).

16. Je bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van eventuele belastingen die geheven worden op de donaties die je via VJB doneert. Stichting VJB is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor er fiscale voordelen zijn voor Donateurs (zie Fiscale voordelen voor meer informatie hierover).

Begrippen

Administratieve pledge: Een donatie die door VJB aan een project wordt toegevoegd zonder dat er geld wordt overgemaakt.

Beloning: Een cadeau dat de Projecthouder aan haar Donateurs levert als ze een bepaald bedrag aan het Project doneren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een dienst of product. Het is een extra beloning, bovenop de realisatie van het project dat ze ondersteunen.

Campagne: Projecthouders voeren via VJB een Campagne om voldoende geld en hulp te werven om hun Project te kunnen realiseren.

Doelstelling: Een Projecthouder bepaalt voordat hij aan zijn Campagne begint hoeveel geld en wat voor hulp hij nodig heeft voor zijn Project en binnen welke termijn hij dat wil gaan werven.

Donateur: Een individu of Organisatie die een financiële bijdrage aan een Project levert via VJB.

Helper: Een individu of Organisatie die een Taak voor een Project vervult. Bijvoorbeeld het regelen van een ruimte, vergunning, toestemming, bepaalde spullen of iemand die een uurtje ergens mee kan helpen.

Partner: Een organisatie (bijvoorbeeld een gemeente, een bedrijf of maatschappelijke organisatie) die bepaalde type Projecten of Projecten in een bepaalde buurt (financieel) ondersteunt.

Project: Een buurtinitiatief met een maximale looptijd van 12 maanden.

Projecthouder: Het centrale aanspreekpunt voor het Project, degene die het Project en de Campagne leidt en verantwoordelijk is voor de uitvoering na een geslaagde Campagne.

Supporter: Een Helper of Donateur.

Taak: Een specifieke omschrijving van wat de Projecthouder aan hulp nodig heeft om zijn Project te laten slagen. Bijvoorbeeld het regelen van een ruimte, vergunning, toestemming, bepaalde spullen of iemand die een uurtje ergens mee kan helpen.

Voorwaarden Projecthouders

Wat is Voor je Buurt?

1. Voor je Buurt (hierna: VJB, www.voorjebuurt.nl) is een crowdfunding en -sourcingplatform voor buurtinitiatieven. Met Voor je Buurt kunnen individuen en organisaties (Projecthouders genoemd) zelf geld werven en hulp zoeken voor nieuwe initiatieven in hun buurt (Projecten genoemd). Dat gaat op hoofdlijnen als volgt:

Een Projecthouder meldt zich met zijn Project aan bij Voor je Buurt, waarbij hij onder andere laat weten hoeveel geld en wat voor hulp hij nodig heeft om het Project te laten slagen (de Doelstelling), en hoeveel tijd nodig is om de Doelstelling te halen;

VJB bepaalt of het Project geschikt is om deel te nemen aan Voor je Buurt;

Wanneer dat het geval is, dan kan de Projecthouder met hulp van VJB een Campagne opzetten om via Voor je Buurt de Doelstelling te bereiken door Donateurs te werven (die geld doneren) of Helpers te vinden (die Taken vervullen);

Wanneer de Doelstelling gehaald wordt binnen de tijd die de Projecthouder had opgegeven, dan kan de Projecthouder met de hulp van de Donateurs en Helpers het Project starten. Wanneer de Doelstelling net niet gehaald wordt, dan kan de Projecthouder met de Donateurs en Helpers samen kijken of het Project in aangepaste vorm toch door kan gaan. Lukt dat allemaal niet, dan gaat het Project niet door en krijgen de Donateurs hun geld terug.

Wat zijn deze voorwaarden?

2. In deze voorwaarden worden de afspraken tussen VJB en Projecthouders vastgelegd. De afspraken tussen VJB en de Supporters (Donateurs en Helpers) zijn hier te vinden. Bij sommige Projecten wordt Voor je Buurt gesteund door Partners.

3. De begrippen die in deze voorwaarden met hoofdletters zijn geschreven, hebben telkens dezelfde betekenis en worden aan het einde toegelicht.

Aanmelden van een Project

4. Individuele personen en organisaties (rechtspersonen) kunnen een Project aanmelden bij VJB (via Start een project). Om een Project aan te melden moet je op de VJB-website een account aanmaken. Dit is gratis. Daarvoor is vereist dat je 18 jaar of ouder bent, een geldige bankrekening in Nederland hebt en alle gegevens naar waarheid invult.

5. Je draagt zelf verantwoordelijkheid voor het geheimhouden van het wachtwoord van het account en bent aansprakelijk voor wat er gebeurt wanneer anderen gebruik (of misbruik) maken van het account.

6. Je kunt het account deactiveren door een mail te sturen naar info@voorjebuurt.nl met het verzoek je account te deactiveren.

Het Project

7. Als Projecthouder ben je verantwoordelijk voor de inhoud en de uitvoering van de Campagne en het Project, en het nakomen van afspraken richting je Supporters. VJB adviseert je hierover in een intakegesprek, maar de eindverantwoordelijkheid blijft bij de Projecthouder liggen. Als Projecthouder ben je ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van formele toestemmingen (vergunningen) voor de uitvoering van je Project.

8. VJB vraagt je om je Project en Campagne in het aanmeldformulier op de website toe te lichten en inzicht te geven in de volgende vragen:

Wat is het Project, door wie en voor welke doelgroep gaat het georganiseerd worden?

Wanneer gaat het project plaatsvinden? (De maximale looptijd van een Project is 12 maanden vanaf de start van de Campagne)

Wat is voor een succesvolle uitvoering van het Project nodig aan budget, hulp en andere zaken (zoals vergunningen, een ruimte, bepaalde spullen of toestemming van buurtbewoners)?

Wat heb je zelf of kan je al zelf buiten VJB om regelen en wat heb je nog nodig via VJB: Hoeveel geld is nodig van Donateurs en wat voor Helpers zijn nodig – kortom, wat is de Doelstelling?

Op welke wijze wil je Supporters (Donateurs en Helpers) gaan werven voor je Project – dus wat is jouw Campagne? Hoe lang moet de Campagne duren en heb je Beloningen die je Supporters kunt bieden aanbieden?

De plaatsing van Projecten

9. VJB tracht binnen 5 werkdagen na de aanmelding van je Project per e-mail of telefoon een reactie te geven. Er zijn twee mogelijkheden:

Je krijgt bericht dat je project op VJB geplaatst kan worden en je hoort wat je daarvoor nog moet doen (zoals het aanleveren van een wervende tekst en een filmpje). Tijdens een intakegesprek adviseert VJB je over je Project en Campagne. Eventueel moet je je plan nog aanscherpen, voordat het Project op de website geplaatst wordt;

Je krijgt bericht dat je Project niet geschikt is om op VJB te plaatsen.

10. Bij de plaatsing van Projecten op VJB spelen de volgende criteria een belangrijke rol:

Het betreft een maatschappelijk vraagstuk;

De Projecthouder beschikt over de juiste capaciteiten om het Project te realiseren;

Er bestaat een realistische planning, begroting en plan voor de Campagne;

Er bestaat een duidelijke doelgroep en grote kans op draagvlak, zowel om de Doelstelling te halen als om het Project tot een succes te maken.

11. VJB laat zich voor de plaatsing eventueel adviseren door een Partner. Als dat het geval is, zal VJB dat aan je melden.

12. De plaatsing van je Project is gratis. VJB behoudt zich het recht voor om Projecten die zich aanmelden niet te plaatsen, met name wanneer de uitvoering daarvan onvoldoende binnen de criteria van VJB blijkt te vallen, of Projecten te verwijderen wanneer Projecthouders hun verplichtingen niet nakomen. VJB stelt jou hiervan per e-mail op de hoogte en licht de beslissing inhoudelijk toe. Het besluit van VJB is definitief en er is geen beroep mogelijk.

13. We vragen je om voor het plaatsen van je project op VJB de volgende informatie te verstrekken:

Indien de Projecthouder een rechtspersoon is een kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden), en een kopie identiteitsbewijs van de contactpersoon. Indien deze contactpersoon niet vermeld staat op het uittreksel van de Kamer van Koophandel een bewijs dat de contactpersoon actief is voor deze rechtspersoon.

Indien de Projecthouder een natuurlijk persoon is een kopie geldig legitimatiebewijs.

De Campagne

14. Wanneer jouw Project geplaatst is, kun je met de Campagne beginnen. VJB begeleidt je bij de uitvoering van je Campagne. Via de Helpdesk, die per telefoon,  e-mail en Uservoice gedurende kantooruren bereikbaar is, kun je terecht met vragen.

15. VJB biedt je de volgende middelen voor de promotie van jouw Project:

Een Projectpagina met een unieke Project-URL, waarop het Project gepresenteerd kan worden door middel van tekst, video en ander beeldmateriaal, en waarop je zelf updates kunt plaatsen;

De mogelijkheid informatie over het Project te integreren in een externe website;

Een Promotiekit bestaande uit digitale logo’s, algemene informatieflyers en stickers van VJB ter promotie van je Project. Promotiemateriaal specifiek over je eigen Project dien je zelf te verzorgen.

16. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van content (kort filmpje, wervende tekst en eventueel ander beeldmateriaal) voor de Projectpagina. VJB plaatst deze content, voert de eindredactie en streeft ernaar om de content binnen 5 werkdagen na aanlevering op de Projectpagina te plaatsen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat gebruik van de content geen inbreuk oplevert op intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is VJB en de Partner toegestaan jouw content te gebruiken voor promotionele doeleinden in het kader van VJB en/of jouw Project.

17. Je houdt Supporters en eventueel de Partner via de Projectpagina regelmatig en tijdig op de hoogte over de ontwikkelingen van het Project en verzorgt tenminste een wekelijkse nieuwsupdate. Daarnaast beantwoord je zoveel mogelijk vragen van Supporters en mensen die overwegen om Supporter van jouw Project te worden. Ook als je Campagne niet slaagt, verwacht VJB dat je je Supporters bedankt als de Campagne afgelopen is.

18. VJB plaatst geen: discriminerende content, content die oproept tot geweld, content die pornografisch is, spam, schendingen van de privacy, advertenties voor commerciële activiteiten, materiaal waarvoor je geen toestemming van de auteursrechthebbende hebt, of informatie die om andere redenen onrechtmatig is of kan zijn. Het is voor de Projecthouder bovendien verboden dergelijke content elders te verspreiden in het kader van VJB en/of het Project.

19. Je neemt in je communicatie rondom je Project het logo van VJB op. Als je een website hebt voor jouw Project of voor jouw Project actief bent op social media-kanalen (Twitter, Facebook, Hyves), dan neem je daar een link of banner van VJB op.

Het halen van de Doelstelling

20. Aan het eind van de termijn van de Campagne wordt bepaald of de Doelstelling behaald is.

Wanneer dat het geval is, dan gaat het Project door. Dit geldt voor Projecten die minimaal 100% van hun financieringsdoelstelling behaald hebben om het Project te realiseren;

Wanneer Projecten minder dan 80% van de financieringsdoelstelling behalen, dan gaat het Project niet door en worden de Supporters daarvan op de hoogte gesteld.

Wanneer projecten tussen de 80% en de 99% zijn gefinancierd dan is de Doelstelling net niet gehaald. Dan kan de Projecthouder de Supporters binnen 10 werkdagen een aangepast projectplan opsturen, wanneer hij denkt dat het Project op die manier wel uitvoerbaar is. Supporters moeten in dit geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van het aangepaste projectplan laten weten of ze hun donatie of andere bijdrage uit het Project willen terugtrekken of aan een ander Project willen geven. Doen Supporters dat allebei niet, dan gaat het Project eveneens door, maar dan volgens het aangepaste projectplan. Indien één of meerdere Supporters hun donatie terug trekken en de financiering komt onder de 75% van de Doelstelling dan gaat het project niet door.

21. Wanneer het Project doorgaat, maakt VJB binnen 10 werkdagen 95% van de van Donateurs ontvangen bijdragen aan de Projecthouder over en geeft de Projecthouder een overzicht van de Supporters. VJB houdt in dat geval 5% van de van Donateurs ontvangen bijdragen als bijdrage aan VJB (onder meer voor de transactiekosten). Zodra alle donaties bij VJB op de rekening staan, wordt het bedrag naar de Projecthouder overgemaakt. Wanneer het Project niet doorgaat, dan worden alle donaties van €5,- of meer aan de Donateurs terugbetaald.

22. Indien een Project tijdens de Campagne boven de 100% van de Doelstelling komt dan communiceert de Projecthouder via de projectpagina op VJB wat hij gaat doen met het geld dat extra wordt opgehaald.

23. De Projecthouder houdt zijn Supporters via zijn projectpagina regelmatig op de hoogte over de ontwikkelingen. Via de Helpdesk, die per e-mail, telefoon en Uservoice gedurende kantooruren bereikbaar is, kun je daarnaast terecht met vragen. VJB streeft ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren.

24. Op jouw verzoek kan VJB je gedurende de Campagne per e-mail updates geven van de succesvol overgemaakte donaties van Donateurs en de aangemelde Helpers (uitdraai administratie). Via de website wordt automatisch een actuele stand van bijdragen van Supporters bijgehouden.

Uitvoering van het Project

25. Wanneer het Project doorgaat, vindt de uitvoering ervan plaats onder jouw verantwoordelijkheid. Je bent ten opzichte van VJB, de Supporters en eventueel de Partner verplicht jouw deel van het Project te verzorgen, waaronder ook het nakomen van afspraken over Beloningen. VJB spreekt met de Helpers af dat zij ten opzichte van jou verplicht zijn de toegezegde hulp te leveren.

26. VJB functioneert bij de uitvoering van het Project alleen als intermediair, waarbij VJB bemiddelt tussen jou, je Supporters en eventueel een Partner. Dus kun je VJB niet verantwoordelijk houden als er iets misgaat (er is bijvoorbeeld geen benodigde vergunning aangevraagd, er gaat iets kapot, of iemand komt vervelend ten val etc.).

27. Je bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van eventuele belastingen die geheven worden op de donaties die via VJB ingezameld en Beloningen die aan Donateurs verstrekt worden. Stichting VJB is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor er fiscale voordelen zijn voor Projecthouders (zie Fiscale voordelen voor meer informatie hierover).

Begrippen

Administratieve pledge: Een donatie die door VJB aan een project wordt toegevoegd zonder dat er geld wordt overgemaakt.

Beloning: Een cadeau dat de Projecthouder aan haar Donateurs levert als ze een bepaald bedrag aan het Project doneren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een dienst of product. Het is een extra beloning, bovenop de realisatie van het project dat ze ondersteunen.

Campagne: Projecthouders voeren via VJB een Campagne om voldoende geld en hulp te werven om hun Project te kunnen realiseren.

Doelstelling: Een Projecthouder bepaalt voordat hij aan zijn Campagne begint hoeveel geld en wat voor hulp hij nodig heeft voor zijn Project en binnen welke termijn hij dat wil gaan werven.

Donateur: Een individu of organisatie die een financiële bijdrage aan een Project levert via VJB.

Helper: Een individu of organisatie die een Taak voor een Project vervult. Bijvoorbeeld het regelen van een ruimte, vergunning, toestemming, bepaalde spullen of iemand die een uurtje ergens mee kan helpen.

Partner: Een organisatie (bijvoorbeeld een gemeente, een bedrijf of maatschappelijke organisatie) die bepaalde typen Projecten of Projecten in een bepaalde buurt (financieel) ondersteunt.

Project: Een buurtinitiatief met een maximale looptijd van 12 maanden.

Projecthouder: Het centrale aanspreekpunt voor het Project, degene die het Project en de Campagne leidt en verantwoordelijk is voor de uitvoering na een geslaagde Campagne.

Supporter: Een Helper of Donateur.

Taak: Een specifieke omschrijving van wat de Projecthouder aan hulp nodig heeft om zijn Project te laten slagen. Bijvoorbeeld het regelen van een ruimte, vergunning, toestemming, bepaalde spullen of allerlei hand-en-spandiensten.

Klachtenprocedure

VJB heeft dienstverlening aan Supporters en Projecthouders, alsook aan andere gebruikers van het platform, hoog in het vaandel staan. Heb je een klacht over onze dienstverlening, stuur die dan per e-mail of per brief onder vermelding van ‘klacht’ naar ons toe (zie contactgegevens). We laten zo spoedig mogelijk, maar ten hoogste binnen vijf werkdagen in een reactie aan je weten op welke wijze we je klacht zullen behandelen. We zetten ons in om je klacht zo snel mogelijk af te handelen.

Op onze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.