Stop Brouwerseiland: de laatste kans!

Door ZMf

 • €17.800,00

  119% van €15.000,00


 • 788

  Supporters

 • 0

  Vrijwilligers

 • 50

  Dagen te gaan

Deel:

Help mee om deze campagne bekend te maken en plaats de onderstaande banner op je eigen website! Kopieer de HTML-code en zet die op je eigen site zodat bezoekers direct kunnen doorklikken. Dank je wel!

Embed code

<iframe src="https://www.voorjebuurt.nl/campaigns/stop-brouwerseiland/widget" width="260px" height="500px" frameborder="0" scrolling="auto"></iframe>

english
deutsch

Geweldig, ons streefbedrag van € 15.000 is bereikt! En dat in zo’n korte tijd. We willen alle donateurs hartelijk bedanken voor hun bijdragen. Het laat de enorme betrokkenheid bij het prachtige gebied en de verontwaardiging over de komst van Brouwerseiland goed zien. We gaan ons vol energie inzetten op de juridische procedures om de Brouwersdam mooi en open te houden.

Donaties blijven welkom, extra geld kunnen we namelijk goed gebruiken. Wij verwachten voor alle rechtszaken ca. € 30.000 euro uit te moeten geven. De tweede € 15.000 kunnen we zelf bij elkaar brengen, maar extra hulp daarbij is zeer waardevol en daarom van harte welkom.


Stop villapark ‘Brouwerseiland’: de laatste kans!

Ondanks enorm maatschappelijk protest heeft de gemeente Schouwen-Duivenland ‘ja’ gezegd voor de aanleg van het villapark Brouwerseiland aan de Brouwersdam. Onbegrijpelijk, want het villapark zal de horizon gaan domineren. Natuur gaat verloren, een internationale surfspot is in het geding en het belemmert de publieke toegang van het gebied. Daarom stappen wij naar de rechter, want alleen die kan de bouw nog stoppen. Jouw financiële steun is hard nodig!

Onze kansen in de rechtbank schatten wij hoog in. De bouw van villapark Brouwerseiland past namelijk niet in Nederlandse en Europese natuurwetgeving. Maar procederen kost veel geld. Help jij met een donatie de strijd voor het behoud van het mooie Zeeuwse kustlandschap en een open Brouwersdam?

Van onschatbare waarde
Ons Zeeuwse landschap met kust, eilanden en dammen zijn van onschatbare waarde voor heel veel Zeeuwen, surfers, toeristen en dagjesmensen. De weidsheid, schoonheid en openheid trekt duizenden mensen uit heel Nederland en ver daarbuiten. De Brouwersdam is een internationaal geliefde surfplek waar er geen gelijke van is. Op de Brouwersdam kan iedereen jaarrond genieten. Daarnaast is de Grevelingen een uniek leefgebied voor vogels en waterplanten-en dieren.

Het probleem
De aantrekkingskracht van de Brouwersdam en het omliggende natuurgebied wordt bedreigd door de aanleg van een omvangrijk villapark Brouwerseiland, op een plek waar nu water is. Een park met 325 vakantievilla’s, een jachthaven voor 350 ligplaatsen, horeca en winkels. De aanleg heeft gevolgen voor de weidsheid en openheid van de Brouwersdam en Grevelingen. De beleving van de Brouwersdam, één van de Deltawerken, met al zijn openheid en vergezichten gaat voor altijd verloren. Sommige gebouwen worden hoger dan de dam zelf en er komt een geluidswal van 1300 meter lang. Het villapark zal de horizon gaan domineren. Natuur gaat verloren, het landschap wordt bedreigd, een internationale surfspot is in het geding en het belemmert de publieke toegang van het gebied: niet iedereen kan meer genieten van de Brouwersdam.

 

Onze strijd gaat door
Wij laten het er niet bij zitten. De natuur- en milieuorganisaties gaan naar de Raad van State tegen de afgegeven vergunning Wet Natuurbescherming, het vastgestelde bestemmingsplan en misschien tegen de Waterwetvergunning. De petitionaris ‘Stop Brouwerseiland’ en surfers starten ook de procedure op. Dat doen we namens duizenden bezorgde kustbeschermers. Gezamenlijk schatten we in dat op deze manier onze kans op succes om Brouwerseiland te stoppen het hoogst is.

Jouw bijdrage maakt het verschil
Doe jij ook mee in de strijd tegen villapark Brouwerseiland? Procederen bij de Raad van State kost veel geld. Wij verwachten voor alle rechtszaken ca. € 30.000 euro uit te moeten geven. De rechtszaken lopen mogelijk wel tot 2019! Het geld besteden we aan de voorbereiding van alle rechtelijke processtukken, noodzakelijke griffiekosten, juridische hulp door een advocaat en eventueel contra-expertises door deskundigen. De helft van het bedrag kunnen we zelf bij elkaar brengen. Voor de andere € 15.000 euro is jouw financiële steun hard nodig!

Help met een donatie onze strijd vóór de openheid en vergezichten, vóór het surfen, vóór het natuurlijk leefgebied en vóór de publieke toegang van dit prachtige stuk Zeeland.

Wij danken je alvast hartelijk voor je financiële steun!

Hartelijke groeten,

Ira von Harras, Zeeuwse Milieufederatie, mede namens de Zeeuwse partners van Bescherm de Kust: Natuurmonumenten en Stichting Duinbehoud.
Jitske van Popering, namens S.O.S. Surfspot en vele andere surfers
Ed van Wijk, Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee
Kors Pijl, namens Ouddorp Kust Ruimte Rust
Gert-Jan Buth, Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland
Alex Ouwehand, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland
Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland
Louis Beeke, Ria Geluk, Mario Scheffers, petitionarissen petitie ‘Stop Brouwerseiland’, namens de ondertekenaarsLast chance to stop villa park “Brouwerseiland”!

In spite of enormous social protest, the municipality of Schouwen-Duiveland said yes to the build of the extensive villa park “Brouwerseiland”, at the Brouwersdam in Zeeland, the Netherlands. Incomprehensible, as the villa park will dominate the horizon. Nature will disappear, an international surf spot is at stake and it will hinder the accessibility to the area. That’s why we appeal to the Council of State, because this is the only way to halt the construction. Your financial support is badly needed.

We have high expectations of our chances of success, as the construction of villa park Brouwerseiland is not appropriate for the Dutch and European nature legislation. But litigation costs a lot of money.Do you want to help, with a donation, in our the fight for the preservation of the beautiful Zeeland coastal landscape and an open Brouwersdam?

Invaluable
Our Zeeland landscape, with its coasts, islands and dams, are invaluable for many inhabitants of Zeeland, surfers, tourists and day-trippers. Thegrantness, beauty and openness attract thousands of people from all over the Netherlands and far beyond. The Brouwersdam is an internationally loved surf spot, second to none. In addition, the Grevelingen is an unique habitat for birds, aquatic plants and aquatic animals.

The problem
The attraction of the Brouwersdam and the surrounding nature are threatened by the construction of an extensive villa park, Brouwerseiland, which is to be located in the Grevelingen lake. A park with 325 holiday villas, including a marina for 350 berths, restaurants and shops. The construction has consequences for the wide open spaces of the Brouwersdam and Grevelingen. The perception of the Brouwersdam, one of the Deltaworks, with all its openness and views, will be lost for ever. Some buildings will be higher than the dam itself and a 1300 metres long soundbarrier will be built, further blocking the view on the Grevelingen from the Brouwersdam. The villa park will dominate the horizon. Nature will be lost, the landscape threatened, an international surf spot is at stake and it hinders the accessibility to the area: only a happy few people will be able to enjoy the Brouwersdam.

Our fight goes on
We won’t leave it at that. The nature conservation- and environmental organisations will appeal to the Council of State against the issued permit under the Nature Conservation Law (European Bird- and Habitat Directive), the zoning plan and possibly against the permit under the Water Law (partly European Water Directive). The petitioner “Stop Brouwerseiland” and surfers also launch the procedures.
We do this on behalf of thousands of worried inhabitants of the Netherlands who earlier signed a petition to protect the beauty of the Dutch coast.

Your contribution makes the difference
Will you also participate in the fight against villa park Brouwerseiland? An appeal to the Council of State costs a lot of money. We expect to spend approximately 30.000 euros on all lawsuits. These lawsuits may continue till 2019. We will  need to spend the money on the preparation of all judicial documents, necessary registry costs, legal help by a lawyer and counter expertise by advisors.
Half of the amount we can cover ourselves. For the other 15.000 euros your financial support is badly needed!

Support us with a donation in our fight for the openness and horizons, for the surfers, for the natural habitat and for the accessibility for all to this beautiful part of Zeeland. We thank you very much, in advance, for your financial support!

Yours sincerely,

Ira von Harras, Zeeuwse Milieufederatie, mede namens de Zeeuwse partners van Bescherm de Kust: Natuurmonumenten en Stichting Duinbehoud.
Jitske van Popering, namens S.O.S. Surfspot en vele andere surfers
Ed van Wijk, Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee
Kors Pijl, namens Ouddorp Kust Ruimte Rust
Gert-Jan Buth, Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland
Alex Ouwehand, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland
Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland
Louis Beeke, Ria Geluk, Mario Scheffers, petitionarissen petitie ‘Stop Brouwerseiland’, namens de ondertekenaars


Macht dem Ferienpark Brouwerseiland halt : die letzte Möglichkeit!

Trotz riesiger gesellschaftlichen Proteste hat die Gemeinde Schouwen-Duiveland den Entwurf eines Ferienparks namens Brouwerseiland am Brouwersdamm gutgeheißen. Ein unbegreiflicher Entschluß, zumal dieser Ferienpark den gesammten Horizont beherrschen wird. Wertvolle Natur wird verlorengehen. Eine international bekannte Surfanlage ist in Gefahr. Das Publikum wird das Gebiet nicht mehr unbehindert betreten können. Darum berufen wir uns auf die richterliche Gewalt. Nur sie kann den Anbau noch verhindern. Ihre finanzielle Unterstützung brauchen wir ernsthaft.

Wir schätzen unsere Chancen im Amtsgericht hoch ein. Der Aufbau des Ferienparks Brouwerseiland paßt nämlich nicht in die niederländische und europäische Naturgesetze. Aber einen Prozeß führen kostet viel Geld. Sind Sie bereit mit einer Spende an den Streit für die Erhaltung der schönen seeländischen Kuste und des offen geliegenen Brouwersdammes beizutragen?

Der Wert is unschätzbar
Die seeländische Landschaft mit ihren Küsten, Inseln und Dämmen haben einen unschätzbaren Wert für sehr viele Seeländer, Surfer, Besucher und Tagesgäste. Ihre Weite, Schönheit und Offenheit ziehen Tausende von Menschen aus den ganzen Niederlanden und von draußen heran. Der Brouwersdam ist eine beliebte Surfanlage ohnegleichen. Auf dem Brouwersdamm kann jeder das ganze Jahr hindurch die Ruhe und den Sport genießen. Dabei sind die Grevelingen ein einzigartiges Wohngebiet für Vögel, Wasserpflanzen und mancherlei Tiere.

Das Problem
Der Aufbau eines riesigen Ferienparks bedroht jetzt den Reiz des Brouwersdammes und des herumliegenden Naturgebietes, und zwar an einer Lage wo jetzt nur Wasser ist. Ein Park mit 325 Ferienwohnungen, ein Jachthafen mit 350 Anlegestellen, Gaststätten uind Geschäften werden geplant. Dieser Aufbau gefährdet die Weite und Offenheit des Brouwersdammes und der Grevelingen. Das Erlebnis des Brouwersdamms, eines der Deltawerke, mit seinen eindrucksvollen Aussichten geht auf immer dahin. Manche Gebäude werden höher als der Damm selbst. Es kommt eine Mauer für Lärmschutz mit einer Länge von 1300 meter. Der Ferienpark wird den Horizont abschneiden. Die Natur geht verloren. Die Landschaft wird bedroht. Eine international beliebte Surfanlage muß verschwinden. Das Ganze behindert den öffentlichten Zugang ins Gebiet. Nicht alle, wie jetzt, werden noch den Brouwersdamm genießen können.

Unser Streit geht weiter
Wir wollen das so nicht passieren lassen. Die Natur- und Umweltorganisationen fechten bei dem Königreichsrat die schon verliehenen Befreiungen vom Naturschutzgesetz und vielleicht auch vom Wasserschutzgesetz an, ebenfalls den von der Gemeinde aufgestellten Flächennutzungsplan. Der Bittsteller von “Stop Bouwerseiland” und Surfer unternehmen den Rechtsgang gemeinsam. Wir tun das im Namen tausender entrüsteten Küstenliebhaber. Zusammen erwarten wir daß unsere Chancen auf Erfolg zur Einstellung des Brouwerseilands auf diese Weise am höchsen sind.

Ihr Beitrag macht den Unterschied
Fügen Sie sich bei uns im Streit gegen den Ferienpark Brouwerseiland? Der Rechtsgang beim Königreichsrat kostet viel Geld. Wir gehen davon aus, daß wir für alle Prozesse ungefähr 30.000 Euro bezahlen müssen. Der ganze Rechtsgang kann vielleicht erst 2019 abgeschlossen werden. Das Geld verwenden wir für die Vorbereitung aller amtlichen Prozeßunterlagen, für notwendige Kanzleigebühren, Rechtshilfe von einem Anwalt, und möglicherweise entgegengesetzte Begutachtungen von Sachverständigen.

Die Hälfte der Summe können wir selbst aufbringen. Für die restliche 15.000 Euro ist Ihre finanzielle Unterstützung äußerst gewunscht. Helfen Sie ons bitte mit einer Spende in unserem Streit für die weitreichende Aussichte, die Möglichtkeiten zum Surfen, die naturlichen Lebensbedingungen und den öffentlichen Zugang zu diesem wunderschönen Teil Seelands. Wir bedanken uns schon höflichst für Ihre finanzielle Unterstützung!

Herzliche Grüße,

Ira von Harras, “Zeeuwse Milieufederatie”, auch im Namen der seeländischen Partner von “Bescherm de Kust”, “Natuurmonumenten” und der Stiftung “Duinbehoud”
Jitske van Popering, im Namen von “S.O.S. Surfspot” und vielen anderen Surfern
Ed van Wijk, Verein der “Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee”
Kors Pijl, im Namen “Ouddorp Kust Ruimte Rust”
Gert-Jan Buth, “Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland”
Alex Ouwehand, “Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland”
Louis Beeke, Ria Geluk und Mario Scheffers, Bittsteller der Bittschrift “Stop Brouwerseiland”, im Namen der Unterzeichner

 

273 Reacties

 1. Fam. Coomans, Camping De Vliedberg

  De kust, de natuur, de Grevelingen is van ons allemaal en niet voor een select gezelschap.

 2. Madelon

  Laten we het beetje natuur wat er nog is in ere houden. Er wordt al zoveel opgeofferd. Als het noodzakelijk is, dan moet het. Maar hier wordt alleen maar voor de luxe gebouwd. Als het er staat is het niet meer terug te draaien.

 3. Sander den Haan

  Behoud van huidig natuurlandschap en erfgoed, zodat Schouwen-Duiveland voor bewoners én bezoekers in ruime mate aantrekkelijk blijft.

 4. m.c. van der Weele

  De surfspot aan de Brouwersdam moet behouden blijven!
  We laten het surfgebied niet afpakken door projectontwikkelaars met dollartekens in de ogen.

 5. Arie Alderliesten

  Wég met dit stompzinnige idee van enkele zakkenvullers en hun onbenullige volgers (plaatselijke politici) die koste wat het kost de natuur en omgeving willen verzieken.

 6. HF van't Hof

  Dit MOET gestopt worden.
  De macht van projectontwikkelaars is te groot.
  Is er een verbod op buitendijks bouwen,dan gaan ze vrolijk door om massaal binnendijks te bouwen.
  Aan werkgelegenheid tijdens en na de bouw zal het voor ons eiland weinig opleveren.
  Er is voor ons veel geheime info achter gehouden.

 7. Titia Bartel-Lely

  Het is een grof schandaal als het door zou gaan!
  Helaas zijn er te veel gemeentebestuurders met slappe knieën die aan het handje van de projectontwikkelaars lopen. Er zou weer toezicht moeten komen op de Gemeenten vanuit de Provincie om dit soort belachelijke projecten te stoppen!

 8. Marc Scheurkogel

  Krankzinnig besluit van de gemeente Schouwen-Duivenland. Onbegrijpelijk om in te stemmen met deze aantasting van uniek natuurgebied. Bizarre drogredenen worden aangevoerd om het goed te praten. Ik draag er graag aan bij om dit besluit aan te vechten. Succes met procederen!

 9. Frits Nicolaas

  Ik wens jullie alle succes met jullie actie, die ik van harte ondersteun. Ook wij op ons Noord-Beveland maken ons ook zorgen over een vergelijkbaar project ‘De Zeeuwse Lagune’ in het Veerse Meer. Deze waanzin moet een halt toegeroepen worden.

 10. Rob van der Pauw

  Zo jammer dat de lokale “Volksvertegenwoordigers” hun naam telkens niet waarmaken; geen van de inwoners van SD zit te wachten op aantasting van de mooie Grevelingen door luxe vakantiebungalows voor de happy few van buitenaf. Ik hoop dat dit helpt.

 11. Frank Ossewaarde

  Brouwerseiland is een onzalig commercieel initiatief dat alle natuurwaarden vernietigd en er alleen maar op gericht is om de initiatiefnemers veel geld op te leveren. Weg ermee!

 12. Dennis, Femke en Zé Littel

  Hopelijk draagt dit steentje bij om er samen voor te zorgen dat de Brouwersdam niet wordt dichtgegooid voor het ‘zogenaamde’ grote geld en blijft zoals het is.

 13. A.H. Nortier

  Het is genoeg geweest, er is al teveel gebouwd! Laat de rest van het Zeeuwse landschap zoals het op dit moment is. Dat wil zeggen, een goede balans, zowel voor de natuur, als voor de mens, om van te. genieten en te kunnen recreëren! Dus zoals het nu is, moet het blijven, het is goed zoals het is ! ! ! ! ! ! ! ! !
  HANGLOOSE ! ! ! ! ! ! ! ! !

 14. Els Huige

  Ronduit schadalig als dit project door zou gaan !!! Dit MOETEN we stoppen !!! Een project voor een zeer kleine groep kapitaalkrachtigen die hier gebruik van gaan maken ten koste van onze (nog ) mooie fauna en flora !!
  Moet dan alles wijken voor onze luxe levensstandaard zodat we straks weer scherven kunnen gaan vegen ??
  Laat u heldere verstand werken heren van dit project en ga niet willens en wetens over lijken !!

 15. Jörg Sonntag

  This is a super initiative helping to protect the Zeeuwse-Kust against permanent housings and the destruction of a well established surf spot. We wish you good success in executing the legal complaint!

 16. Jörg Sonntag

  This is a super initiative helping to protect the Zeeuwse-Kust against permanent housings and the destruction of a well established surf spot. We wish you good success in executing the legal complaint!

 17. Jörg Sonntag

  This is a super initiative helping to protect the Zeeuwse-Kust against permanent housings and the destruction of a well established surf spot. We wish you good success in executing the legal complaint!

 18. Jörg Sonntag

  This is a super initiative helping to protect the Zeeuwse-Kust against permanent housings and the destruction of a well established surf spot. We wish you good success in executing the legal complaint!

 19. Huub

  Laat alle mensen die hier echt komen €100+ doneren, zeker degenen die hier regelmatig komen. Dat lijkt me heel redelijk voor al het plezier, redelihker dan de schamele €5…! Dus: denk na over wat je redelijk lijkt en zet hoog in vior het te laat is!

 20. Thomas

  Ik draag graag bij, ik hoop dat dit plan alsnog via de RvS gestopt kan worden, dit past echt niet in het landschap = eeuwig zonde.

 21. Jos Dekkers

  Jammer dat de gemeenteraad hier heeft gekozen voor het geld en niet voor de natuur waar wij onze goede bekendheid en toerisme aan hebben te danken. Deze beslissing maakt een hoop stuk. Met de komende gemeenteraadsverkiezingen komt mijn stem zeker niet meer bij een partij die vóór gestemd heeft.

 22. Reeza Konibgs

  Er is een heel mooi vrij gebied naast het huis van Zeelenberg. Waarom wordt t niet daar gebouwd? Heeft niemand van de watersporters er last van. Want dat stukje mogen we nu ook al niet komen. Kan de heer Zeelenberg goed de bouw van dichtbij volgen. En vanuit zijn eigen huis kijken naar zijn mooie project. Ik zeg win win situatie.

 23. Eef Kamstra

  De natuur moet niet op de schop.
  Hopelijk denkt de rechter er beter over na dan de gemeente Schouwen-Duiveland.

 24. Gerda Vis

  Ooit liepen we door de rietkragen heen om te surfen bij een piepklein strandje aan de Grevelingenkant van de Brouwersdam……….. Port Zeelande nam het in bezit.
  Wat overbleef is gewilde plek voor surfers en andere water recreanten, en moet toegankelijk en zichtbaar blijven voor iedereen !

 25. Anneke Meijer-Sterk

  Toch werkelijk een belachelijk idee om nóg meer te bouwen en zo natuurgebied te verstoren…..

 26. Michael Bloos

  Ik persoonlijk kom heel vaak en al vele jaren op deze geweldige locatie, en zou het ongelooflijk jammer vinden als hier 13 eillanden gecreerd worden die ook gewoon in de ruimtelijke zee passen. Bovendien zal het aantal toerristen hierdoor enorm afnemen op deze locatie waardoor niet alleen de plezierige kant verdwijnt maar ook een flinke inkomsten bron voor de lokale en omliggende ondernemers om nog maar te zwijgen over de dieren, flora en fauna die verwoest zal worden door dit verschrikkelijke initiatief.

 27. Marieke Schoenmaeckers

  Iedere keer als ik aan dit verschrikkelijke project denk, krijg ik kromme tenen. Dus niet denken maar doen! Geen onbewoonde miljoenen villa vakantiepark, maar natuurbeleving voor iedereen (mens en dier). Ik sta achter jullie 100%.

 28. Sjoerd Rijpma

  Mijn zoon leerde er surfen, ik zeil er met vele anderen en wat gaat er gebeuren met Concert At Sea.

 29. Danielle van der schans

  Zijn ze gek geworden! Kostbare natuur die verloren gaat! Voor wat?
  Ik zeg nee! En met mij een heleboel anderen!

 30. Suzi und Ed Liefenbacher

  Hierbij de reactie van deze windsurfvrienden uit Duitsland die hier al 25 jaar komen. Het is onbegrijpelijk dat juist deze plek uniek in heel Europa (er is geen mooiere en veiligere windsurf locatie als deze) opgeofferd moet worden aan de ELITE terwijl ruimte genoeg is op andere plaatsen maar niet aan de kust. Door dit project zullen tienduizenden Duitse toeristen hier niet meer komen . heeft de gemeente daar nooit over nagedacht. denken deze mensen dat we alles van huis meenemen. Wij geven hier heel veel geld uit en iedereen profiteert daarvan. Het was eerst Port Zeelande, daarna de stoomtram, vervolgens de afgrijselijke toren, toen de mosselbank en Punt West dus nu gewoon stoppen met deze onzinnige projecten. Als dit spontaan gegeven wordt om deze locatie te behouden dan begrijp iedereen wel hoe mooi en uniek het hier is. Ik heb dit doorgekregen en hoop dat er meer o zullen reageren Leo.

 31. Jan

  Heeft deze projectontwikkelaar nog niet genoeg profijt gehad van onze Brouwersdam? Misschien moeten we die dam maar naar hem vernoemen. Het voornemen is een jaarlijkse pachtsom voor het gebruik van onze ruimte. De helft van de aanlegkosten van die dam terugbetalen aan de Nederlandse belastingbetaler lijkt meer op zijn plaats!

 32. Marlies Janse

  Ik hoop zo dat wij als inwoners van schouwen Duiveland, volgend jaar , het jaar daarna en de jaren daarna, nog steeds gebruik kan maken van de mooie natuur op de kabbelaarsbank. Zonder dat ik aan moet kijken tegen leeg staande huisjes !

 33. anke burgers

  Wij moeten in ons kleine landje Nederland zoveel mogelijk gebied vrijhouden voor hetzij beschermde natuur, hetzij als plaats waar iedere Nederlander gebruik van kan maken. Dus géén bebouwing voor een (rijke) enkeling!

 34. Dirk Kroon

  Wat zou het geweldig zijn wanneer dit gebied voor iedereen toegankelijk zou kunnen blijven. Heel veel watersporters en andere natuurliefhebbers genieten nu ieder jaar van dit openbare water van de voormalige werkhaven van Rijkswaterstaat.

 35. Jaap van Oosten

  De kust is de huid van de Nedeerlandse natuur. Villaparken zijn kleine, gevaarlijke, zwarte plekjes op die huid. Gauw weghalen voor het te laat is!

 36. Miranda Van Keulen

  Waarom deze mooie kust vol gooien met dure vakantie woningen? Waarom het mooie surf gebied inpikken waar jong en oud veel plezier aan beleefd. Zou het voor de gemiddelde Nederlander die hier zijn vrijetijd besteed wat op leveren, meer waarde hebben? Ik geloof er niet in, mensen zoeken rust en ruimte, genieten van de natuur zonder bebouwing en kapitalisme. De puurheid en Schoonheid die het nu biedt betekend voor heel veel mensen veel meer, dan de bebouwing die er zou moeten gaan komen voor een kleine populatie mensen die het evt kan betalen. In mijn ogen een beetje grootheidswaanzin. STOP ermee en hou het zoals het is. Zo kunnen we er allemaal van genieten.

 37. J. Harkema

  Het zakenleven gaat maar door met het vernielen van o.a. Nederland. Geld blijkt belangrijker te zijn dan welzijn. De wereld gaat aan vlijt ten onder. Dit slaat ook op de “productie” van steeds meer mensen. Een gewone burger kan straks nergens meer bij de kust komen. Jaren geleden probeerde ik bij de Ossiachersee bij het water te komen; (bijna?) nergens was dit mogelijk; overal campings, hotels, huizen e.d.

 38. Klaus Nestroy

  Hoi jongens, ik ben Duits en ik wil je helpen om iets tegen deze shit te doen. We kunnen het doen en we zullen het doen.

 39. Ingrid Houweling

  Het is de mooiste/beste surfspot van Nederland. We hebbener allemaalleren surfen en onze kinderen zijn het nu aan het leren. Bovendien is ons eiland er een van rust en ruimte. Niet van massa en rijke jetsetters. Die zoeken dit eiland niet. Er is niets te beleven zoals ze gewend zijn, en als je zoveel geld hebt, ga je wel ergens heen met een beter klimaat. Ik weet zeker dat het 1 groot fiasco wordt!

 40. Pieter Joosse

  Het karakter vh Zeeuwse landschap staat op het spel. De gemeente moet stoppen met het volbouwen van deze mooie provincie en gaan inzien dat het bezig is de kip met de gouden eieren te slachten.

 41. Kees Verschuure

  Als een gemeenteraad economische belangen zo makkelijk laat prevaleren zou zij op een zwarte lijst moeten komen

 42. K

  Stop Brouwerseiland: de laatste kans! – Ik doneer mijn hele bedrag aan de actie tegen de komst van Brouwerseiland en hoef geen beloning. Je kunt zelf een bedrag naar keuze invullen. Bedankt voor je bijdrage!

 43. Joyce van Dijke-Vermeulen

  De gang naar de Raad van State is de allerlaatste kans om dit onzalige plan te stoppen. Brouwerseiland past NIET bij onze mooie Grevelingen en Brouwersdam.

 44. Theo

  Als ik in Zeeland kom, wil ik vooral genieten van de ruimte en de zee. Ik wil geen kustvervuiling van vakantieparken, appartementen en vakantiehuizen in Zeeland, maar ook niet voor de rest van de Nederlandse kust. En al helemaal niet als het gaat om (dure)koopobjecten die slechts voor een beperkt deel van Nederlandse bevolking financieel haalbaar zijn.

 45. Hernam van Vuure

  Laat alsjeblieft het gezonde verstand zegevieren en de natuur(-liefhebbers) en het rentmeesterschap de overwinning behalen op deze onzalige plannen van deze markteconomische projectontwikkelaaars.

 46. Jos & Annemarie Heijboer

  Stop bebouwing aan de kust!
  SOS voor het behoud van onze surfspot!!!
  KABBELAARSBANK 4 EVER

 47. Arend van der Kolk

  Het kapitaal mag hier niet zegevieren. De recreatie ter plekke is uniek en dat moet behouden blijven. De gemeenteraad van Schouwen heeft een verkeerd besluit genomen en had nooit het Amendement in 2010 moeten tekenen daar zij dit niet na kunnenkomen. Logisch als je geen verstand van zaken hebt maar je laat sturen door projectontwikkelaars die alles aan hun laars lappen.

 48. anne polderman-vaillant

  Ik steun deze gang naar de rechter ook omdat dit mijn laatste hoop is dat het unieke zicht vanaf de dam bewaard blijft en de Brouwersdam geen privébezit wordt. Daarnaast is er mijns inziens door de gemeente SD geen zuivere, voor bewoners transparante procedure gevolgd voor dit grote project van Zeelenberg en co. Anne Polderman-Vaillant

 49. Aris Schellinkhout

  De opoffering van de openbare ruimte aan het oprukken van particuliere belangen moet worden gestopt. De openbare ruimte is van iedereen en daarom mag niemand daar beslag op leggen.

 50. Alex de Witte

  Ben hier zwaar op tegen Walcheren (mijn eiland) is al grotendeels verpest met maar blijven bouwen en bouwen en bouwen het moet gewoon eens klaar zijn en de Zeeuwen moeten dat ook eens laren blijken.

 51. Mart Hoog

  Laat Hoek van Holland een voorbeeld zijn voor hoe het niet moet gaan.
  Moet nu dan werkelijk elke 4kante meter van Nederland bebouwd worden?
  Zeeland is juist zo aantrekkelijk met die ruimte die ze te bieden heeft.

 52. Mart Hoog

  Laat Hoek van Holland een voorbeeld zijn voor hoe het niet moet gaan.
  Moet nu dan werkelijk elke 4kante meter van Nederland bebouwd worden?
  Zeeland is juist zo aantrekkelijk met die ruimte die ze te bieden heeft.

 53. carola sarlemijn

  het mag niet gebeuren.
  Er zijn al zoveel leegstaande recreatiewoningen die leegstaan en de mooiste plekken bederven.

 54. Mart Hoog

  Laat Hoek van Holland een voorbeeld zijn voor hoe het niet moet gaan.
  Mogen we alstublieft nog een stukje natuur over houden in Nederland?
  Het lijkt wel of elke 4kante meter bebouwd moet worden en dat alleen om financial gewin.
  Het is gewoon belangrijk om ergens te wandelen waar even geen huizen staan!
  Even in de natuur alleen!

 55. Govert Dorrenboom

  Natuur in Zeeland trekt veel meer toeristen dan een villa-eiland .Economisch gezien levert natuur veel meer op!

 56. Jessica

  Laten we onze nederlandse stranden behouden voor de generaties na ons. 1 keer bebouwd komt de weidsheid nooit meer terug.

 57. Marie Louis Van Kralingen

  Zij vinden het onbegrijpelijk dat men juist daar moeten bouwen prachtig recreatiegebied en alom geprezen door de toeristen en daar gaat het hier om want die stuur je weg.

 58. Gert de Groot

  Fantastisch om te zien hoeveel mensen er letterlijk om onze kust geven en triest om te zien hoeveel effect lage rente en korte termijn gewin op de keuze van bestuurders heeft. De kust is van niemand dus van iedereen ! (Kustlied Ingmar Heytze)

 59. E.A. Leenhouts

  De reden dat veel mensen maar Zeeland (de Zweeuwse kust) komt is voor de de natuur, de ruimte en de ongerepte natuur en nu willen ze een Bungalowpark in zee voor de kust bouwen waarmee niet alleen Natuur gaat verloren maar ook internationale surfspot is in het geding en het belemmert de publieke toegang. Een mooie stukje natuur dat toegangelijk is voor iedereen is strak misschien alleen nog maar toegangelijk voor een selecte groep toeristen.
  onder het excus dat het meer banen ( in horica) opleverd. In het hoog seizoen wel als alle bungalowparken, huisje ect.vol zitten, maar de andere helf van het jaar staat het gewoon leg.
  Waar ze in Belgie terug komen van een kustlijn die vol gebouwd is met huizen/ partementen en hotels. gaan we ze juist vol bouwen. ( de reden ook waar om de Belgische toerist ook graag naar de Nederlands en met name de Zeeuwse kust komt.
  Deze Mooie Natuur mogen wij niet te loor laten gaan.

 60. M. Verhoeven

  Veel succes met jullie actie en bedankt voor jullie inzet! Het unieke Zeeuwse kustlandschap moet behouden blijven voor iedereen!

 61. Jim Haanstra

  Zo ontzaggelijk jammer;vele van onze bestuurders wel voor het grote geld! Niets met en voor onze mooie natuur!, Jammer,heel jammer!

 62. Nelleke van der Weele

  Geboren en getogen in Brouwershaven en met lede ogen moeten aanzien dat de plek waar ik leerde lopen, leerde zwemmen, leerde vissen en varen steeds meer worden aangetast door een teveel aan recreatie en het eiland niet meer van haar bescheiden bewoners is!

 63. Koos Zevenbergen

  Doorgaan. Dit heeft niets te maken met ‘not in my backyard’ maar met nationaal en internationaal belang. En met toekomstgericht denken.

 64. Bert van Riel

  ook voor duikers is dit een ramp; het is nu gewoon voor iedereen vrij toegankelijk en dat moet zo blijven

 65. Jitka van Roermund

  Heel belangrijk dat de wereld ook vanuit niet-economisch perspectief wordt bekeken en dat mensen zich bewust zijn van echte rijkdom, de natuur. Dit project is een prachtig praktisch voorbeeld hiervan. Ik wens alle initiatiefnemers heel veel succes met het vervolg!

 66. Frank Boxman

  Geef ze een vinger en ze nemen de hand. Laten we dit voor zijn voordat het zich ook nog eens verder verspreid.

 67. marina van't Veer

  Ik strijd voor mijn eiland en de vrijheid mij te begeven in het laatste restje natuur, nog niet aangetast door projectontwikkelaars voor ’t grote kwalijke geld. Schandalig dat een gang naar de rechter ook nog bepaald wordt door beschikken over voldoende geld dat is m.i. klassenjustitie.

 68. Marian Gijsbers-Verwijs

  Het Zeeuwse Landschap mag niet beschadigd worden. Ik ben geboren in Yerseke en heb in mijn jeugd genoten van de zee en het verre uitzicht. DAT MOET BLIJVEN BESTAAN!

 69. Cees van Breugel

  Schandalig wat de projectontwikkelaars willen doen met de Brouwersdam alleen eigen belang, nogmaals schande.

 70. Roesja Wellerdieck

  Het is erg dat veel geld nu gestoken moet worden in het behoud van wat er is en wat we allemaal willen: ruimte en rust.
  Overal moeten we vechten tegen vernietiging van de natuur, juist omdat er nog maar zo weinig over is.

 71. Piet van Montfort

  Project is niet alleen een een aderlating voor de natuur, maar bovenal weer een “speeltje” voor de happy few. Schande voor het bestuur van Schouwen Duiveland om zo met de openbare ruimte m te springen.

 72. Thea Winter

  Heel veel succes! We hopen dat jullie de zaak zullen winnen.

  Met vriendelijke groet,
  Thea en Jaap Winter
  Drenthe

  • louis

   Goede zaak om ook in het oosten van het land mee te denken aan het zeeuwse landschap, natuur en de open weidsheid met zijn watersportmogelijkheden. Groet louis

 73. Jules van der Werff

  Zo langzamerhand is een ieder er wel van overtuigd van de enorme input op ons bestaan van veel ongerepte natuur in een dichtbevolkt gebied, zoals Nederland dat nu eenmaal is. Wanneer er dan toch wordt gekozen voor aantasting van een natuurlijke omgeving door bebouwing, kan daar naar mijn gevoel maar één reden een geldige zijn, namelijk financieel winstbejag. En dan wil ik mij niet beperken tot een bepaalde groep mensen, projectontwikkelaars dus, maar dan vraag ik mij ook af hoeveel vóór het project Brouwerseiland gestemd hebbende gemeenteraadsleden er, in financieel opzicht, van het project zullen profiteren.

 74. Hans Ten Hagen

  Fantastisch initiatief dit… we hebben zon fantastisch mooi land, de kabbelaarsbank is een van de mooiste plekken in nederland en dit soort initiatieven van megalomane project ontwikkelaars en een vastgoed taxateur dit als wethouder het plan goedkeurd stinkt aan alle kanten…

 75. Ben Hoftijzerik steun van harte jullie

  Ik steun van harte jullie legitieme aktie en wens jullie een super advocaat toe bij de rechtszaak .

 76. Ruud Kraaij

  Ongelooflijk! De wereld is losgeslagen. Ook zodra onze politici op het zachte pluche zitten, kiezen ze kortzichtig voor zichzelf en het grote geld. Hoe is het mogelijk dat men tegen de meerderheid van de bevolking ingaat?!! Wordt dit niet een nieuwe grote bubbel over 10-20 jaar bestaande uit een stuwmeer van onverkoopbare / niet verhuurbare vakantiewoningen?

 77. anneke vermaire

  iK VIND DIT SOORT INITIATIEVEN ZO ERG DAT IK ER BIJNA GEEN WOORDEN VOOR HEB.
  wAAROM IS ZEELAND ZO MOOI EN AANTREKKELIJK, SIMPELWEG WE HEBBEN VEELWATER EN ZEE EN RUST EN RUIMTE.
  iK HEB WEL EENS GELEZEN ZEELAND HE4EFT GOUD IN HANDEN EN ALS JE DAT VOLBOUWD IS HET GOUD VERDWENEN.OP DE LANGE TERMIJN VERKRACHT EN NIET MEER GELIEFD.LANGS HET VEERSE MEER WORDEN ER HUIZEN GEBOUWD EN OM DAT PARK STAAT EEN GROOT HEK. VOLGENS MIJ HEBBEN ZE ZOIETS IN ZUID AFRIKA OOK, MAAR DAN HEET HET HET APARTHEID. KNOEI NIET MET DE DINGEN DIE WE HEBBEN EN GOED ZIJN. ZEELAND IS GELIEFD VOOR WAT HET HEEFT ;ZEE,STRAND RUST EN RUIMTE. LAAT DE VERKRACHTING STOPPEN.ZEELAND IS VAN ONS GEEF HET NIET AAN PROJECTONTWIKKELAARS.

 78. W.M. Rasink

  Veel succes, Zeeland groeit al veel te hard dicht, een beetje mag wel uit handen van de geldwolven blijven!

 79. F.J. Heijman

  Naast alle genoemde bezwaren zie ik ook een verdere belasting van de N57 als argument om dit project tegen te houden.

 80. Peter Käufer

  Ich habe jahrelang auf dem Grevelingen gesurft und gesegelt. Mein Sohn ist dort immer noch. Der Grevelingen muss in seinem Ursprung erhalten bleiben!!!

 81. Eelke Baldé

  Een aantal jaar geleden heeft de provincie besloten om de struiken tussen de N215 en de parallelweg ernaast (vooral gebruikt door fietsers) grotendeels weg te halen in het kader van “de openheid van het landschap”. Dit is gebeurt tussen Nieuwe Tonge en Middelharnis.
  Dit project staat lijnrecht tegenover dat kader. Misschien iet om mee te nemen in de rechtbank!

 82. Otwin Peppinck

  De Grevelingen zijn te mooi om te laten volbouwen met luxe resorts. Ik zeil er met enige regelmaat en je ziet al bijna continue bebouwing. Indien er meer bijkomt gaat de natuurbeleving verloren. Luxe recreatie voor enkele kapitaalkrachtigen mag niet ten koste gaan van recreatie voor velen. Dat gebeurt nu wel. De surfers zijn daar al sinds eind jaren 70. Ik ben voornemens nog meer geld te storten. Otwin Peppink, kustbeschermer.

 83. Hans Lievense

  Niet te bevatten dat die prachtige natuur wordt misbruikt voor de “happy few” omdat ze niet meer weten wat ze met hun geld moeten doen. Onwetendheid, onnozelheid, een welvaartsziekte!

 84. Arno Zwetsloot

  Iedereen die voor Brouwerseiland is, is tegen een leefbare omgeving en alleen dienaar van kapitaal

 85. Peter Bonnevits

  Ik ben het niet eens met de aanleg van het Brouwers Eiland ( en andere grote onzinnige vakantieparken ), er gaat te veel natuurlandschap en leefruimte voor de mensen in het algemeen verloren voor een handje vol verveelde rijke die van gekkigheid niet meer weten wat ze met hun geld moeten doen. Laat ze eens verzinnen hoe je op een nuttige manier geld kan rond pompen in de samenleving zodat ook kansarme mensen een fatsoenlijk bestaan kunnen leiden. Met vriendelijke groeten, Peter Bonnevits Zierikzee 0620190946

 86. Ben van den Doel

  Kom op zeg, hou de Grevelingen als natuur- en een normaal recreatiegebied in ere. Buitensporigheid hoort door niet thuis. Punt West op Ouddorp is al te veel. Politiek en wetgevende macht luister eens een keer naar de inwoners en de bevolking!

 87. Marc Christiaanse

  Kabbelaarsbank is een plek waar duizenden (surfers) jaarlijks gebruik van maken dat mag niet verdwijnen voor enkele tientallen huizenbezitters die zich strak een woning aldaar kunnen veroorloven. Daarnaast is het mijn mening dat er gestopt moet worden met het volbouwen van het kustgebied met recreatie woningen. Dit gebied is uniek en zou voor alle Nederlanders toegankelijk moeten blijven.

 88. Windsurfers die ik gesproken heb.

  Ik heb drie weken geleden dit geld opgehaald op een zaterdag. Hier ga ik volgende week mee door.

 89. Nitz

  Ik doe niet aan geven, MAAR voor dit doel maak ik een uitzondering. Het is fijn dat er iemand, in dit geval de vrijwilligers, opstaat tegen de projectontwikkelaar.

 90. Martin Weber

  Iedereen die de natuur en de watersport een warm hart toedraagt moet deze criminele bouwers/projectontwikkelaars ten koste van alles tegenhouden.

 91. Martin Weber

  Iedereen die de natuur en de watersport een warm hart toedraagt moet ten koste van alles deze criminele bouwers/projectontwikkelaars tegenhouden.

 92. Martim Weber

  Iedereen die de natuur en watersport een goed hart toedraagt moet deze criminele bouwers/projectontwikkelaars ten koste van alles tegenhouden.

 93. Michel Vasic

  Ik houd zoveel van de streek. We komen dikwijls rond de Grevelingenmeer om te surfen en fietsen. Wat betrekt ons is de landschap: we kunnen ook in Belgie surfen en fietsen, maar door wilde constructie is de belgische kust lelijk geworden. Het is jammer dat Zeeland nu hetzelfde weg neemt .

 94. mario scheffers

  Als windsurfer draag ik graag mijn steentje bij aan de strijd tegen Brouwerseiland. Deze internationaal bekend staande surfspot mag gewoon niet verloren gaan. Laat het plezier van velen niet verloren gaan vanwege het financiële gewin van enkelen.

 95. mario scheffers

  Als windsurfer draag ik graag bij aan de strijd tegen Brouwerseiland. Deze internationaal bekend staande surfspot mag gewoon niet verloren gaan. Laat het plezier van velen niet ten onder gaan ten koste van het financiële gewin van enkelen.

 96. Surfnut

  Schande dat het zover moet komen. schaam je gemeente schouwen duiveland om je mooiste en meest bezochte locatie voor een bij elkaar gefantaseerd en gelogen project waar iedereen tegen is door te drukken laat gerechtigheid zegevieren en jullie in 2018 eruit prutsers

 97. Martine Kaldenberg

  “de rechte weg is de beste”
  Dat de Raad van State recht mag spreken waar de gemeente Schouwen Duiveland het k(r)onkelpad heeft afgelegd!

 98. Leo en Rita van der maas

  Als lokale windsurfers en tegenstander van dit project is er nooit over nagedacht wat je de toerist en de omgeving aandoet om dit plan ten uitvoer te brengen. de elite laten komen en de echte toeristen wegsturen. ja als dit het beleid in Zeeland is dan wordt het tijd dat er nieuwe regels komen.

 99. Anne den Bok

  Deze mooie plek mag niet verloren gaan, het is een geweldige surfspot. Als je vanaf de Brouwersdam op een mooie dag naar beneden kijkt, dan krijg je kippenvel met die mooie gekleurde surfzeiltjes en iedereen die plezier heeft!

 100. Timon Van oosten

  Laten we hopen dat iedereen die zeeland een warm hart toe draagt dit steunt zou eeuwig zonde zijn een vakantieparkdam als zeeland binnen rijd 😞😞

 101. Keano Van der Sluiszen

  Omdat ik graag een Toekomst wil om te surfen relaxen en van de mooie natuur te genieten samen met mijn broertjes

 102. Patrick

  Om ook de potentiele supporters uit het buitenland (zeker de collega’s surfers uit het buitenland) in het boot te krijgen denk ik dat de procedure om iets te doneren makkelijker zou moeten. Niet iedereen gebruikt Ideal Maestro enz … Verder is er veel uitleg in het Nederlands maar niet in het Engels, Duits of Frans. Veel van de betrokken surfers komen immers uit het Buitenland. Ik denk dat zij graag willen doneren maar zij niet geïnteresseerd zijn in een abonnement van een krant of een natuurexcursie.
  Publiceer de naam en de IBAN van de rekening waarop gestort kan worden en dat is het. Het is gewoon een kwestie van KISS ; Keep it simple and straightforward.

 103. Annie Van der Sluiszen

  Ik draag bij omdat ik aan de Toekomst van onze k
  Kinderen denk en dat van anderen.
  De Andere reden is dat kapitalisme maar eens gestopt moet worden om zulke mooie en unieke lokaties kapot te maken!

 104. Inge Wolters

  Laat de Brouwersdam aan de sporters en levensgenieters die met weer en wind hier gebruik maken van alle mogelijkheden die het water en kustlijn hier bieden.

 105. Chantal Spacht

  De gemeente is misdadig bezig tegenover het volk. De andere parken zijn ook al geen succes, onlogisch dat dit door kan gaan.

Geef een reactie

 1. w.a.j Ruigrok van der Werven
  €10,00
 2. Annelien van Kempen
  €50,00
 3. Fam. Coomans, Camping De Vliedberg
  €50,00
 4. charlotte van rappard-boon
  €25,00
 5. Robert Donkers
  €25,00
 6. Anoniem
  €10,00
 7. Patty
  €25,00
 8. Edwin
  €25,00
 9. Magda Rijk
  €25,00
 10. Hannie Thomassen
  €10,00
 11. Anoniem
  €10,00
 12. Anoniem
  €5,00
 13. Anoniem
  €200,00
 14. Rob Koudijs
  €10,00
 15. w koppejan
  €10,00
 16. Anoniem
  €5,00
 17. Harry de Lathouder
  €100,00
 18. Anoniem
  €25,00
 19. Arthur Kleipool
  €10,00
 20. Tony Impe
  €50,00
 21. Anoniem
  €5,00
 22. Wim Van den Eynde
  €50,00
 23. Anneke van Kessel
  €25,00
 24. Anoniem
  €5,00
 25. willem k. Coppoolse
  €50,00
 26. Leo Dalebout
  €10,00
 27. Theo van Uden
  €25,00
 28. Douwe IJkema
  €5,00
 29. Rob Itter
  €5,00
 30. Anoniem
  €25,00
 31. Anoniem
  €5,00
 32. Sieward Nijhuis
  €25,00
 33. Anoniem
  €5,00
 34. Anoniem
  €20,00
 35. Rebecca Schütz
  €50,00
 36. m.c. van der Weele
  €50,00
 37. Anoniem
  €25,00
 38. Marc Wuyts
  €50,00
 39. HF van't Hof
  €10,00
 40. M.F. Koppejan
  €10,00
 41. Anoniem
  €25,00
 42. Leendert van der Wiel
  €5,00
 43. H.C. Schreurs.
  €25,00
 44. Ria Geluk
  €25,00
 45. Noël Richtering Blenken
  €25,00
 46. Carel F.H. van der Houwen
  €5,00
 47. annemarie huurling
  €10,00
 48. Monique van der Meijden
  €20,00
 49. John groot
  €5,00
 50. RBMR Bakker
  €50,00
 51. Christine Aegidi
  €25,00
 52. Titia Bartel-Lely
  €50,00
 53. Anoniem
  €50,00
 54. Anoniem
  €10,00
 55. Anoniem
  €25,00
 56. Lucas Häming
  €10,00
 57. Anoniem
  €10,00
 58. Corrie Antoinisse
  €5,00
 59. Dick Antoinisse
  €5,00
 60. Martin Rippe
  €10,00
 61. Anoniem
  €25,00
 62. Anoniem
  €10,00
 63. Blanca Smit
  €5,00
 64. Marc Scheurkogel
  €10,00
 65. Anoniem
  €25,00
 66. Karen Abbing
  €10,00
 67. Herbert Goerres
  €50,00
 68. W.J. de Bil
  €5,00
 69. Ben Louwerse
  €10,00
 70. H.K. Nossent
  €5,00
 71. Anoniem
  €10,00
 72. Anoniem
  €15,00
 73. Mark van Norden
  €25,00
 74. Anoniem
  €5,00
 75. Anoniem
  €10,00
 76. Anoniem
  €25,00
 77. Bibi en Mani Stroetmann
  €100,00
 78. Anoniem
  €10,00
 79. Anoniem
  €10,00
 80. Volker Mannheims
  €20,00
 81. Gerda Bathoorn
  €50,00
 82. Jules van Delden
  €50,00
 83. Anoniem
  €75,00
 84. Marius Klokke
  €25,00
 85. Anoniem
  €50,00
 86. Thomas Esch
  €50,00
 87. Toine Segers
  €5,00
 88. Daan van den Broek
  €10,00
 89. Anoniem
  €10,00
 90. Frits Nicolaas
  €25,00
 91. Anoniem
  €5,00
 92. Anoniem
  €15,00
 93. Anoniem
  €250,00
 94. Anoniem
  €10,00
 95. Rob van der Pauw
  €5,00
 96. Rob van der Pauw
  €5,00
 97. E.F. Kolk
  €25,00
 98. Piet Lodder
  €10,00
 99. John
  €100,00
 100. Markus Böhnisch
  €10,00
 101. Wouter van Haaften
  €25,00
 102. Anoniem
  €10,00
 103. Anoniem
  €10,00
 104. martin
  €25,00
 105. Gerda Dedert
  €50,00
 106. Anneke van Es
  €25,00
 107. Carin Kooijman
  €10,00
 108. Teun Schoemaker
  €25,00
 109. bert coenen
  €10,00
 110. Jef Bakker
  €100,00
 111. Peter Keesom
  €10,00
 112. Eddie Dalm
  €25,00
 113. Connie Visser
  €25,00
 114. Hans Limper
  €5,00
 115. Govert Rietveld
  €10,00
 116. Hagenaars
  €5,00
 117. Rob Robberecht
  €10,00
 118. Inez Flameling
  €10,00
 119. Anoniem
  €10,00
 120. Walter Heijder
  €25,00
 121. Han van Helmond
  €50,00
 122. Anoniem
  €5,00
 123. Holger Kandel
  €50,00
 124. Anoniem
  €50,00
 125. Ciska Cornelis
  €10,00
 126. Frank Ossewaarde
  €10,00
 127. Anoniem
  €25,00
 128. Rijk & Janny Verkerk
  €10,00
 129. Paul Nys
  €5,00
 130. Anoniem
  €10,00
 131. Anoniem
  €25,00
 132. Dennis, Femke en Zé Littel
  €25,00
 133. Anoniem
  €25,00
 134. Nel Keusters
  €5,00
 135. paul wilbrink
  €10,00
 136. Vincent Krans
  €25,00
 137. Alfons Wondergem
  €5,00
 138. Rene de Crom
  €10,00
 139. A.H. Nortier
  €10,00
 140. Guido Iken
  €50,00
 141. Bas van Schelven
  €10,00
 142. Pauli Kleijn
  €5,00
 143. Marijke van Amerongen
  €25,00
 144. Anoniem
  €10,00
 145. Korrie Stroo
  €5,00
 146. Erik Smeets
  €50,00
 147. Paul de Graaf
  €10,00
 148. Jaap Boot
  €50,00
 149. Anoniem
  €5,00
 150. Maris Janse
  €25,00
 151. Barend Abrahamse
  €5,00
 152. Anoniem
  €100,00
 153. Anoniem
  €5,00
 154. m de keijser
  €5,00
 155. Anoniem
  €5,00
 156. Ewald Middendorp
  €10,00
 157. Pelle Swart
  €10,00
 158. Marion Crezee
  €25,00
 159. K.J. Huisman
  €10,00
 160. Tarcies Carlier
  €50,00
 161. Krijn Jan Provoost
  €25,00
 162. Anoniem
  €10,00
 163. Hans Geertse
  €10,00
 164. Wim Bosdijk
  €5,00
 165. Abbeje Dekker
  €5,00
 166. Lourien Paulus
  €10,00
 167. André Huygens
  €10,00
 168. Anoniem
  €10,00
 169. Max van der Sleen
  €50,00
 170. Sabrina Fischer
  €25,00
 171. Anoniem
  €25,00
 172. Mariska vd Doe
  €10,00
 173. Anoniem
  €5,00
 174. Anoniem
  €10,00
 175. Anoniem
  €5,00
 176. Anoniem
  €5,00
 177. Sijas Wolde
  €20,00
 178. Dick de Bakker
  €100,00
 179. Cor SpeelpenningLaten
  €5,00
 180. Tom Caljouw
  €10,00
 181. Bart Bartstra
  €10,00
 182. Ilse Wetzelaer
  €5,00
 183. Marco van Leeuwen
  €50,00
 184. Joke van Anraad
  €25,00
 185. Guenter Thoren
  €10,00
 186. Edwin
  €5,00
 187. Sander van der Bijl
  €10,00
 188. Anoniem
  €25,00
 189. Piet van den Aarsen
  €10,00
 190. Anoniem
  €10,00
 191. Hilda Catsman
  €25,00
 192. hanny van eekelen
  €10,00
 193. Leo en Greta van der Wende
  €25,00
 194. Peter Schelvis
  €15,00
 195. Frank Jachmann
  €100,00
 196. Nico Lievaart
  €50,00
 197. Marcel Dijkgraaf
  €50,00
 198. Anoniem
  €10,00
 199. Gerhardus Kaland
  €10,00
 200. Anoniem
  €25,00
 201. Theo Winde
  €10,00
 202. Marian Nagelkerken
  €10,00
 203. H. Opschoor
  €10,00
 204. Anoniem
  €10,00
 205. Anoniem
  €5,00
 206. Adrie Karelse
  €10,00
 207. Dionne van Riel - de Bonte
  €10,00
 208. Wim Tanis
  €25,00
 209. Elise Ouwens
  €5,00
 210. Ton Endewerf
  €10,00
 211. Anoniem
  €5,00
 212. Anoniem
  €5,00
 213. Huub
  €6,05
 214. Michael Schoeck
  €10,00
 215. Hennep Hendriks
  €10,00
 216. Anoniem
  €100,00
 217. Thomas
  €25,00
 218. Arthur Meulenberg
  €5,00
 219. Hermine Koning
  €25,00
 220. Jan mastenbroek
  €5,00
 221. Guus Van Otterloo
  €10,00
 222. Jos Dekkers
  €10,00
 223. Anoniem
  €10,00
 224. Janny Moritz
  €25,00
 225. Henk Theune
  €25,00
 226. Anja Boot
  €25,00
 227. Henk Backer
  €25,00
 228. Duurd Aanen
  €50,00
 229. Harma Brands
  €5,00
 230. Michel Tettero
  €50,00
 231. Susan Cohen Jehoram
  €50,00
 232. Anoniem
  €5,00
 233. Arjanne Rietsema
  €5,00
 234. Reeza Konibgs
  €5,00
 235. Ron van der Goes
  €10,00
 236. Eef Kamstra
  €50,00
 237. P Dokman
  €25,00
 238. Anoniem
  €5,00
 239. Anoniem
  €10,00
 240. Paul Louter
  €5,00
 241. Andre Kruider
  €25,00
 242. Sandra van der Burg
  €25,00
 243. Geert Mesander
  €10,00
 244. Kees Duijn
  €10,00
 245. Anoniem
  €10,00
 246. Aart De glopper
  €10,00
 247. Anoniem
  €5,00
 248. Anoniem
  €10,00
 249. Anton Van Haperen
  €25,00
 250. Albert Van Blitterswijk
  €10,00
 251. Remko Koopman
  €25,00
 252. Anoniem
  €10,00
 253. Tineke Holkema
  €10,00
 254. Anoniem
  €50,00
 255. Gerda Vis
  €25,00
 256. Anneke Meijer-Sterk
  €25,00
 257. Anoniem
  €10,00
 258. Ad Beekman
  €10,00
 259. Bas Looise
  €20,00
 260. Anoniem
  €10,00
 261. Robert
  €50,00
 262. Coen Brand
  €25,00
 263. Anoniem
  €5,00
 264. Willem Haak
  €15,00
 265. Ans van swe Meijden
  €25,00
 266. Anoniem
  €5,00
 267. Peter Kik
  €10,00
 268. Tim&Simone Kuppens
  €50,00
 269. R.A. van Oijen
  €15,00
 270. Jacq høvig
  €50,00
 271. Michael Bloos
  €50,00
 272. Marieke Schoenmaeckers
  €50,00
 273. Anoniem
  €5,00
 274. Piet Follens
  €10,00
 275. John
  €25,00
 276. Anoniem
  €10,00
 277. Anoniem
  €25,00
 278. Sjoerd Rijpma
  €25,00
 279. Anoniem
  €5,00
 280. Anoniem
  €10,00
 281. Ans Kuipers
  €10,00
 282. Anoniem
  €5,00
 283. Anoniem
  €5,00
 284. Anoniem
  €10,00
 285. Anoniem
  €10,00
 286. Marco Vermoen
  €10,00
 287. Anoniem
  €100,00
 288. Nelie Kwekkeboom
  €5,00
 289. Hanneke van der Meer
  €25,00
 290. Anoniem
  €25,00
 291. Michel van Oeveren
  €10,00
 292. Venturium BV
  €100,00
 293. Anoniem
  €10,00
 294. Anoniem
  €25,00
 295. Anoniem
  €5,00
 296. Marianne
  €5,00
 297. jj tilroe
  €20,00
 298. Anoniem
  €20,00
 299. Matthieu Opdam
  €25,00
 300. Suzi und Ed Liefenbacher
  €150,00
 301. Anoniem
  €5,00
 302. Judith Voorrips
  €10,00
 303. Paul Albert
  €100,00
 304. Anoniem
  €25,00
 305. Anoniem
  €5,00
 306. Anoniem
  €100,00
 307. Ruben Or
  €5,00
 308. Anoniem
  €5,00
 309. Anoniem
  €10,00
 310. Jan
  €250,00
 311. Ympje Friederich
  €5,00
 312. Annemiek Wilbrink
  €25,00
 313. Dieter Heinemann
  €25,00
 314. Anoniem
  €25,00
 315. Marlies Janse
  €10,00
 316. H. Boekhout
  €5,00
 317. anke burgers
  €10,00
 318. Dirk Kroon
  €10,00
 319. Fred Roomer
  €10,00
 320. Gerard de Looff
  €10,00
 321. I Houthuijs
  €25,00
 322. W.G. Roelofs
  €15,00
 323. Atie Konijn
  €5,00
 324. Anoniem
  €5,00
 325. Jaap van Oosten
  €25,00
 326. Jan Kollaart
  €5,00
 327. Anoniem
  €10,00
 328. Anoniem
  €25,00
 329. Hanneke van der Eijnden
  €10,00
 330. Tjalle de Haan
  €25,00
 331. Anoniem
  €5,00
 332. Henny Jenner
  €10,00
 333. Paul Guijt
  €25,00
 334. Anoniem
  €10,00
 335. Anoniem
  €5,00
 336. Anoniem
  €5,00
 337. Marty Langeler
  €10,00
 338. Andres Baas
  €10,00
 339. Carina Westhoeve
  €40,00
 340. Marjan Hidskes
  €10,00
 341. Luc Schoutteten
  €25,00
 342. Anoniem
  €100,00
 343. Fred Mook
  €25,00
 344. Anoniem
  €10,00
 345. Anoniem
  €10,00
 346. Piet Polderman
  €50,00
 347. Johan Olij
  €5,00
 348. Ingrid Houweling
  €5,00
 349. erwin rovers
  €5,00
 350. Eddy Buelens
  €10,00
 351. Anoniem
  €10,00
 352. Anoniem
  €10,00
 353. Pieter Joosse
  €10,00
 354. G.J
  €5,00
 355. Anoniem
  €10,00
 356. Kees Verschuure
  €10,00
 357. Jitze Duk
  €25,00
 358. Anoniem
  €25,00
 359. Anoniem
  €5,00
 360. Trudy Groenendijk
  €9,95
 361. Anoniem
  €10,00
 362. Peter van der Laarse
  €25,00
 363. Brenda en Jeroen Klerx
  €10,00
 364. Martin Werthmann
  €10,00
 365. Bob Verheul
  €50,00
 366. Anoniem
  €10,00
 367. ruud van kats
  €25,00
 368. Anoniem
  €5,00
 369. Matthijs Keijzer
  €10,00
 370. G.F.X. Kleisterlee
  €50,00
 371. Anoniem
  €5,00
 372. Anoniem
  €5,00
 373. Anoniem
  €10,00
 374. Krijn Tanis
  €10,00
 375. B J Mierop
  €5,00
 376. Anoniem
  €5,00
 377. Anoniem
  €10,00
 378. Frans Rothuizen
  €25,00
 379. Ina Koornstra
  €25,00
 380. Hernam van Vuure
  €25,00
 381. Anoniem
  €5,00
 382. Eekelaar P.
  €5,00
 383. Anoniem
  €10,00
 384. Anoniem
  €100,00
 385. Anoniem
  €10,00
 386. Karel Holleman
  €10,00
 387. Anoniem
  €5,00
 388. aart jan martijn
  €10,00
 389. Rinus Veer van 't
  €5,00
 390. Anoniem
  €25,00
 391. Anoniem
  €10,00
 392. Anoniem
  €25,00
 393. Kati Kordas
  €50,00
 394. Anoniem
  €25,00
 395. Jos & Annemarie Heijboer
  €50,00
 396. Anoniem
  €10,00
 397. Anoniem
  €25,00
 398. Nel Meuzelaar
  €10,00
 399. Wim Albus
  €10,00
 400. Frank Hadaller
  €5,00
 401. Anoniem
  €20,00
 402. Rob Buijs
  €10,00
 403. Anoniem
  €10,00
 404. anne polderman-vaillant
  €100,00
 405. guido krijger
  €5,00
 406. Kees Dubbeld
  €100,00
 407. H.J. van Arenthals
  €10,00
 408. Aris Schellinkhout
  €5,00
 409. Alex de Witte
  €10,00
 410. Erik-Jan
  €50,00
 411. Anoniem
  €5,00
 412. Carole en Ad van Iersel
  €100,00
 413. Anoniem
  €50,00
 414. Daan Cools
  €50,00
 415. Rien Koster
  €10,00
 416. Jörg Calmer
  €50,00
 417. S westerweel
  €25,00
 418. Ria van Felius
  €5,00
 419. Govert Dorrenboom
  €10,00
 420. Anoniem
  €20,00
 421. Emile Wolfert
  €25,00
 422. Anoniem
  €10,00
 423. Anoniem
  €50,00
 424. m Kik
  €25,00
 425. Anoniem
  €25,00
 426. Anoniem
  €25,00
 427. Anoniem
  €25,00
 428. Anthonie Heidinga
  €50,00
 429. Madelein Hoek
  €25,00
 430. Anoniem
  €15,00
 431. Aize Meintema
  €5,00
 432. Anoniem
  €5,00
 433. Remmelt van Veelen
  €5,00
 434. Bas Jongeling
  €25,00
 435. Anoniem
  €5,00
 436. Marja Bustraan
  €5,00
 437. Jessica Krebs
  €5,00
 438. Jo Seegers
  €10,00
 439. Jessica
  €10,00
 440. Marie Louis Van Kralingen
  €20,00
 441. Anoniem
  €25,00
 442. Anoniem
  €10,00
 443. Anoniem
  €5,00
 444. Ruud van Wijngaarde
  €25,00
 445. Anoniem
  €10,00
 446. Cees Schuurmans
  €5,00
 447. Hilke M Hamstra Pik
  €25,00
 448. Anoniem
  €25,00
 449. Anoniem
  €25,00
 450. Hugo Schouten
  €25,00
 451. Anoniem
  €25,00
 452. Bert Kamsteeg
  €25,00
 453. gert janssens
  €50,00
 454. Liesbeth Van Gasteren
  €25,00
 455. Koen de Maat
  €10,00
 456. Sjaak en Elly van Dijk
  €50,00
 457. Anoniem
  €20,00
 458. Ko de Jonge
  €5,00
 459. Anoniem
  €25,00
 460. Anoniem
  €25,00
 461. Anoniem
  €50,00
 462. Jantine van Vliet
  €20,00
 463. Anoniem
  €10,00
 464. Hans Van Schie
  €5,00
 465. E.A. Leenhouts
  €50,00
 466. Leen Boot
  €10,00
 467. Anoniem
  €10,00
 468. Thomas Hartkorn
  €5,00
 469. Siard Dwarshuis
  €5,00
 470. I.E. de Waal
  €10,00
 471. Anoniem
  €10,00
 472. Anoniem
  €10,00
 473. M. Verhoeven
  €7,50
 474. Jim Haanstra
  €10,00
 475. Benny Savenije
  €10,00
 476. G.P. van de Haar
  €25,00
 477. Anoniem
  €50,00
 478. Anoniem
  €10,00
 479. Anoniem
  €100,00
 480. Anoniem
  €20,00
 481. Robert Ten Hagen
  €10,00
 482. Gerald Schooten
  €25,00
 483. Peter Balk
  €25,00
 484. Anoniem
  €10,00
 485. Elise Valkhoff
  €25,00
 486. Anoniem
  €5,00
 487. E.H. SLOOTS
  €10,00
 488. Dick Sunnotel
  €5,00
 489. Anoniem
  €10,00
 490. Anoniem
  €10,00
 491. Johan Gruppen
  €5,00
 492. Toni Rietveld
  €5,00
 493. Anoniem
  €100,00
 494. Rutger Mauritz
  €10,00
 495. Adriaan Goeman
  €25,00
 496. Wil Baart
  €5,00
 497. Anoniem
  €10,00
 498. Koos Zevenbergen
  €10,00
 499. Anoniem
  €10,00
 500. Anoniem
  €25,00
 501. Berend van der Veen
  €10,00
 502. Paul Zandveld
  €25,00
 503. Jan Makker
  €5,00
 504. Mark van Oosterhout
  €25,00
 505. Anoniem
  €25,00
 506. MD Penninga
  €10,00
 507. Anoniem
  €5,00
 508. Anoniem
  €10,00
 509. Anoniem
  €5,00
 510. Bert van Riel
  €5,00
 511. EM Bik
  €50,00
 512. Helen Buwalda
  €10,00
 513. Anoniem
  €5,00
 514. Robert lamens
  €10,00
 515. Liesbeth Kuipers
  €10,00
 516. Frank Boxman
  €5,00
 517. Arie Constandse
  €10,00
 518. Anoniem
  €5,00
 519. Anoniem
  €25,00
 520. Peter
  €10,00
 521. Marian Gijsbers-Verwijs
  €25,00
 522. nico koole
  €25,00
 523. Anoniem
  €5,00
 524. Marrie Mooij
  €25,00
 525. Anoniem
  €10,00
 526. Anoniem
  €10,00
 527. Anoniem
  €5,00
 528. Jan van Kasteel
  €10,00
 529. Lieneke Frerichs
  €100,00
 530. Joke Vorwerk
  €25,00
 531. Roesja Wellerdieck
  €5,00
 532. Anoniem
  €25,00
 533. Anoniem
  €5,00
 534. Anoniem
  €10,00
 535. Arnold Zijden van der
  €5,00
 536. Jan Minekus
  €5,00
 537. Anoniem
  €5,00
 538. Anoniem
  €10,00
 539. Anoniem
  €5,00
 540. E Bottenheft
  €10,00
 541. Piet van Montfort
  €10,00
 542. Thea Winter
  €5,00
 543. Anoniem
  €10,00
 544. Anoniem
  €25,00
 545. Anoniem
  €10,00
 546. RJM de Jonge
  €10,00
 547. frans klaasen
  €5,00
 548. Cor van Dongen
  €10,00
 549. Anoniem
  €25,00
 550. Jules van der Werff
  €50,00
 551. Anoniem
  €10,00
 552. Anoniem
  €15,00
 553. Hans Ten Hagen
  €25,00
 554. Peter van Helsdingen
  €50,00
 555. Anoniem
  €25,00
 556. Janneke van Beek
  €100,00
 557. Corinna
  €10,00
 558. Anoniem
  €10,00
 559. Anoniem
  €5,00
 560. Anoniem
  €25,00
 561. Wilma Thieme
  €10,00
 562. Marjoke Verweij
  €25,00
 563. Anoniem
  €5,00
 564. Ben Hoftijzerik steun van harte jullie
  €50,00
 565. Anoniem
  €250,00
 566. Marcel Warmenhoven
  €25,00
 567. Mario Kolenbrander
  €10,00
 568. Peter Theuws
  €15,00
 569. Jacqueline Chasse
  €5,00
 570. Anoniem
  €5,00
 571. Anoniem
  €5,00
 572. Anoniem
  €5,00
 573. Ronald Brands
  €5,00
 574. Therese Padmos
  €25,00
 575. Daniel Siepman
  €5,00
 576. A.M.G. de Boer
  €10,00
 577. Andre
  €5,00
 578. Anoniem
  €5,00
 579. Anoniem
  €25,00
 580. Guus Minderman
  €5,00
 581. Anoniem
  €10,00
 582. Anoniem
  €5,00
 583. Anoniem
  €10,00
 584. Milko Kretschmann
  €5,00
 585. Anoniem
  €5,00
 586. John Steegh
  €10,00
 587. Paul Hendriks
  €15,00
 588. Anoniem
  €10,00
 589. Anoniem
  €5,00
 590. Anoniem
  €10,00
 591. Johannes van de Ven
  €10,00
 592. Anoniem
  €10,00
 593. Anoniem
  €5,00
 594. Bas Besling
  €5,00
 595. Anoniem
  €50,00
 596. W.M. Rasink
  €10,00
 597. ger lagerweij
  €25,00
 598. Monique van Liebergen
  €50,00
 599. Ellen Sandberg
  €100,00
 600. Anoniem
  €25,00
 601. Maggie Sprong
  €25,00
 602. Anoniem
  €5,00
 603. Robert Stoop
  €10,00
 604. Anoniem
  €5,00
 605. F.J. Heijman
  €10,00
 606. Anoniem
  €10,00
 607. Sietse Ellerbroek
  €10,00
 608. Hennie ribbens
  €10,00
 609. Esther van Laar - vd Klooster
  €10,00
 610. Anoniem
  €10,00
 611. Jochen Goth
  €25,00
 612. Astrid v Wesenbeeck
  €25,00
 613. Anoniem
  €25,00
 614. Yvonne Deijkers
  €5,00
 615. Philipp Schley
  €25,00
 616. Sjanet
  €5,00
 617. Anoniem
  €10,00
 618. Anoniem
  €7,50
 619. Anoniem
  €5,00
 620. Anoniem
  €10,00
 621. Anoniem
  €5,00
 622. IJda van Sprang
  €25,00
 623. P DE MAN
  €10,00
 624. Anoniem
  €15,00
 625. Anoniem
  €50,00
 626. Anoniem
  €10,00
 627. Anoniem
  €10,00
 628. Niels Holvoet
  €10,00
 629. Anoniem
  €10,00
 630. Anoniem
  €25,00
 631. jan vdw
  €10,00
 632. Anoniem
  €25,00
 633. Anoniem
  €10,00
 634. Anoniem
  €10,00
 635. Anoniem
  €25,00
 636. Anoniem
  €10,00
 637. Anoniem
  €25,00
 638. Anoniem
  €25,00
 639. Anoniem
  €25,00
 640. Anoniem
  €5,00
 641. Wim de Jong
  €25,00
 642. Servaas van der Horst
  €50,00
 643. john mans
  €5,00
 644. Elly Visser
  €10,00
 645. Magda Rijk
  €5,00
 646. Roel Wolf
  €25,00
 647. Anoniem
  €25,00
 648. Eric Hermes
  €5,00
 649. Raymond Dalhuisen
  €25,00
 650. Cees Appel
  €25,00
 651. Sari van Dongen
  €100,00
 652. Cor Lokker
  €10,00
 653. Eelke Baldé
  €5,00
 654. Anoniem
  €25,00
 655. Anoniem
  €10,00
 656. Marja De Lange
  €10,00
 657. Jan Baks
  €10,00
 658. Wiebe van Leeuwen
  €10,00
 659. Cock Raaijmakers
  €10,00
 660. Anoniem
  €10,00
 661. Anoniem
  €25,00
 662. Doris en Peter Mater
  €100,00
 663. Ira von Harras
  €25,00
 664. Anoniem
  €5,00
 665. Jan Paul Meinardus
  €5,00
 666. Walter Geurts
  €100,00
 667. Otwin Peppinck
  €10,00
 668. Anoniem
  €50,00
 669. Marcel Bosman
  €5,00
 670. Ger Maatkamp
  €25,00
 671. Thom van Riet
  €25,00
 672. Anoniem
  €50,00
 673. Anoniem
  €25,00
 674. Martin Klein
  €5,00
 675. Anoniem
  €50,00
 676. Thijs Loosjes
  €250,00
 677. Hans Lievense
  €25,00
 678. Stephan Kaehler
  €10,00
 679. Rob
  €5,00
 680. Arno Zwetsloot
  €10,00
 681. Anoniem
  €100,00
 682. Anoniem
  €10,00
 683. Katja u. Raphael Friedrich
  €250,00
 684. Gert-Jan Buth
  €50,00
 685. Peter Bonnevits
  €5,00
 686. Ben van den Doel
  €25,00
 687. Anoniem
  €5,00
 688. Petra Wisse
  €25,00
 689. Anoniem
  €25,00
 690. Anoniem
  €5,00
 691. Rudy Prager
  €10,00
 692. Karin Ruff
  €10,00
 693. Wim Schutrups
  €10,00
 694. David De jong
  €10,00
 695. David De jong
  €25,00
 696. Anoniem
  €5,00
 697. Anoniem
  €5,00
 698. Anoniem
  €5,00
 699. Marleen Polderman
  €5,00
 700. Muriël Mosterd
  €10,00
 701. Marc Christiaanse
  €5,00
 702. Ronald Prent
  €5,00
 703. Mooijs den Boer
  €10,00
 704. Rinaldo Lokers
  €10,00
 705. Marjolein van Beuningen
  €5,00
 706. Bart Ten Pierick
  €10,00
 707. Jasmijn Haars
  €10,00
 708. Lex Den Dekker
  €25,00
 709. Marco Krabbe
  €5,00
 710. Hugues VAN REET
  €5,00
 711. Peter Boodt
  €10,00
 712. Windsurfers die ik gesproken heb. die ik gesproken heb.
  €389,00
 713. Gert Hoogeen
  €25,00
 714. Helga Lohrer
  €10,00
 715. Anoniem
  €25,00
 716. Nitz
  €25,00
 717. Paul Berer
  €10,00
 718. Bart Ten hove
  €5,00
 719. Janet
  €25,00
 720. Anoniem
  €25,00
 721. Martin Weber
  €25,00
 722. Patricia Woldring
  €25,00
 723. Reimond Kanow
  €10,00
 724. Anoniem
  €100,00
 725. Cora Jager de
  €10,00
 726. Tom Vos
  €50,00
 727. Hans Bomas
  €10,00
 728. Michel Vasic
  €50,00
 729. Tuur Van Den Broeck
  €5,00
 730. Marcel Grootjans
  €10,00
 731. Anoniem
  €10,00
 732. mario scheffers
  €25,00
 733. Max van Hoek
  €10,00
 734. Anoniem
  €100,00
 735. Sander Molegraaf
  €10,00
 736. Dave Jansen
  €5,00
 737. Anoniem
  €10,00
 738. Tom Kettler
  €10,00
 739. Ralph Toorop
  €10,00
 740. Anoniem
  €25,00
 741. Anoniem
  €50,00
 742. Anoniem
  €10,00
 743. Rob Dirks
  €100,00
 744. Anoniem
  €50,00
 745. Anoniem
  €10,00
 746. JJ
  €25,00
 747. Paul Franssen
  €25,00
 748. Anoniem
  €15,00
 749. Anoniem
  €10,00
 750. Martijn Van der Pluijm
  €25,00
 751. Dolf Roovers
  €10,00
 752. Anoniem
  €25,00
 753. Anoniem
  €10,00
 754. Simon Dijkstra
  €10,00
 755. Leo en Rita van der maas
  €25,00
 756. Pieter
  €25,00
 757. Pierre Ruyssenaars
  €5,00
 758. Bianca
  €10,00
 759. Harry Westhoeve
  €10,00
 760. Anoniem
  €10,00
 761. Francisca
  €25,00
 762. Harry Landman
  €25,00
 763. Herma de Jong
  €50,00
 764. Anoniem
  €5,00
 765. Anoniem
  €10,00
 766. Els Dijkstra
  €25,00
 767. Anoniem
  €5,00
 768. Elly en René Visser
  €5,00
 769. Guido Trampe
  €25,00
 770. Job Buijze
  €25,00
 771. Ton Vermeule
  €10,00
 772. Timon Van oosten
  €10,00
 773. Keano Van der Sluiszen
  €5,00
 774. Cornelis Knetemann
  €10,00
 775. b.f scheffers-horstink
  €10,00
 776. Hans De Feiter
  €50,00
 777. Anoniem
  €50,00
 778. Rene Kasteleijn
  €25,00
 779. Mario Van der Sluiszen
  €5,00
 780. Annie Van der Sluiszen
  €5,00
 781. Sander Arendsen
  €25,00
 782. Inge Wolters
  €10,00
 783. Richard Kap
  €10,00
 784. Rob Van Iersel
  €25,00
 785. Anoniem
  €30,00
 786. Anoniem
  €10,00
 787. Peter Keijzer
  €10,00
 788. Frits van Ginneken
  €50,00
 789. Liane
  €25,00
 790. Paul de Lorme van Rossem
  €5,00
 791. Kors Pijl
  €50,00
 792. Anoniem
  €100,00
 793. Anoniem
  €25,00
 794. Robbert Trompetter
  €25,00

Vul je donatiebedrag in

Draag bij aan dit project
 • 333 Supporters

  Ik doneer mijn hele bedrag aan de actie tegen de komst van Brouwerseiland en hoef geen beloning. Je kunt zelf een bedrag naar keuze invullen. Bedankt voor je bijdrage!

 • 21 Supporters

  Bedankt voor je bijdrage! Je krijgt een bedankje per mail.

 • 191 Supporters

  Bedankt voor je bijdrage! Je krijgt een videoboodschap per mail als dank.

 • 153 Supporters

  Geweldig! We sturen je als dank een mooie foto van het onderwaterleven in de Grevelingen toe.

 • 61 Supporters

  Wauw! Als dank kan je gratis deelnemen aan een prachtige Zeeuwse natuurexcursie.

 • 26 Supporters
  Van 60 nog 34 beschikbaar

  Helemaal top! Als dank ontvang je een jaar lang gratis het tijdschrift Duin.

 • 3 Supporters

  Super bedankt! We bieden je als dank deelname voor twee personen aan een fotoworkshop op of rond de Brouwersdam aan met als thema ‘kustfoto’s’.

 • Supporters

  Beter kan niet! Je ontvangt als welgemeende dank een exclusieve natuurwandeling voor acht personen aangeboden. De boswachter neemt je mee naar een bezoek aan Landgoed Slot Haamstede door Natuurmonumenten in combinatie met en de Zeepeduinen. Inclusief koffie met Zeeuwse lekkernij.

Beste supporter,
Leuk dat je mee wilt helpen! Vul hieronder je naam, e-mailadres in en laat aan de initiatiefnemer weten wat je voor het project kunt betekenen en welke vragen je nog hebt. Wij sturen je gegevens en berichtje door zodat de initiatiefnemer contact met je op kan nemen.
 • 0 Backers
  1 Vrijwilligers nodig