Privacyverklaring

Voor je Buurt respecteert en beschermt de privacy van gebruikers en neemt de benodigde stappen om de persoonsgegevens van gebruikers te beschermen. Dit Privacy Statement legt uit welk type informatie Voor je Buurt ontvangt en verzamelt wanneer de gebruiker de Voor je Buurt website gebruikt.

Omdat de website onder meer is bedoeld voor gebruikers om informatie met derden te delen, is het van belang om aan te geven welke informatie we met derden delen en welke informatie de gebruiker zelf aan derden ter beschikking stelt via de website. De gebruiker is verantwoordelijk voor de content die hij deelt via de website, alsook voor de informatie die de gebruiker zelf via de website voor derden toegankelijk maakt.

Voor je Buurt verkoopt onder geen beding persoonsgegevens van haar gebruikers aan derden. De informatie die we verzamelen, zoals in het onderstaande beschreven, wordt enkel gebruikt om het gebruik van de website door de gebruiker mogelijk te maken. Ondanks het beleid geen persoonsgegevens van gebruikers aan derden te verkopen of voor andere doeleinden dan het gebruik van de website mogelijk te maken, moeten gebruikers zich realiseren dat de informatie die zij zelf delen op de website door derden kan worden ontdekt en gebruikt zonder dat Voor je Buurt daarbij betrokken is, waaronder ook (maar niet uitsluitend) zogenaamde search engine crawlers, bots en andere instrumenten. Bij het delen van informatie moeten gebruikers altijd het voorgaande in overweging nemen.

De door ons verzamelde informatie:

Informatie die gebruikers aanleveren

  • Wanneer de gebruiker een Voor je Buurt-account aanmaakt, vragen wij bepaalde persoonlijke informatie zoals NAW gegevens en e-mailadres. De gebruiker wordt verzocht een wachtwoord voor de Voor je Buurt account aan te maken.
  • De donateurs kunnen een publiek profiel aanmaken, waarop nadere persoonsgegevens en foto’s kunnen worden geplaatst zodat andere gebruikers daarvan kennis kunnen nemen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes code die in je browser op je computer worden opgeslagen. Ze bevatten informatie om je te kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Deze cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en diensten en deze te verbeteren aan de hand van die informatie. Onze cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren, maar om machines te identificeren en gebruikersstatistieken te genereren ten behoeve van optimalisatie van onze website en diensten. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan Voor je Buurt geen cookies ontvangt.

Posts

De inhoud van de door de gebruiker op de website geplaatste content, waaronder teksten, afbeeldingen, foto’s en audio(visuele) bestanden, wordt opgeslagen en bewaard op onze servers zodat deze informatie op de website kan worden geplaatst. De door jou geplaatste content wordt verbonden aan jouw gebruikersaccount.

Gebruikerscommunicatie

Wanneer de gebruiker e-mails of andere berichten naar voorjebuurt.nl stuurt, mogen we deze communicatie bewaren zodat uw mededelingen, verzoeken etc. kunnen worden verwerkt.

Niet persoonlijk informatie

Deze informatie wordt gewoonlijk beschikbaar gemaakt door webbrowsers en servers, zoals het gebruikte browser type, voorkeur instellingen voor taal, verwijzende websites en de datum en tijd van de toegang tot de website door de gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoek van de website te monitoren.

Gebruik

We onderhouden en verwerken de persoonsgegevens van gebruikers zodat we de website toegankelijk kunnen maken voor gebruikers. Indien je berichten verstuurt via de Voor je Buurt website worden bepaalde persoonsgegevens in verband met het bericht geïdentificeerd. Voor je Buurt gebruikt jouw naam en e-mailadres om je op de hoogte te stellen van updates met betrekking tot bepaalde projecten, een en ander in overeenstemming met de instellingen die je hebt geselecteerd ten aanzien van het gebruik van de website. Voor je Buurt mag jouw persoonsgegevens verwerken om:

  • De gebruiker informatie te verzenden in verband met de Voor je Buurt account of andere diensten.
  • Audits, onderzoek en analyse uit te voeren in verband met onderhoud en verbetering van de website.
  • De technische functionaliteit van de website te controleren
  • Het ontwikkelen van nieuwe diensten.

Voor je Buurt verwerkt persoonsgegevens via haar servers. Wanneer je je buiten Nederland bevindt, dient je ervan op de hoogte te zijn dat persoonsgegevens die je in de website hebt ingevoerd buiten de landsgrenzen zal worden gebracht. Je stemt hierbij in met de overdracht van informatie. Je garandeert dat je gerechtigd bent om deze informatie buiten jouw landsgrenzen te brengen en in Nederland.

Keuzen met betrekking tot persoonsgegevens

De gebruiker kan zijn Voor je Buurt instellingen wijzigen in de sectie ‘Instellingen’ van de website. Indien je eerder ten behoeve van jouw Voor je Buurt-account informatie ter beschikking gesteld hebt aan de website, kun je dit met onmiddellijke ingang veranderen. Eventuele verwijderde informatie blijft in de database van Voor je Buurt. Als de gebruiker zijn Voor je Buurt-account wenst te verwijderen, kan dit door een e-mail te sturen naar info@voorjebuurt.nl. Alle aan jouw account verbonden informatie op de website zal dan worden verwijderd. Voor je Buurt is wel gerechtigd een backup daarvan in haar systeem te behouden. Je kunt weigeren persoonsgegevens ter beschikking van Voor je Buurt te stellen, in welk geval Voor je Buurt wellicht niet in staat is om u toegang tot de website te verlenen.

Het delen van informatie

Voor je Buurt deelt uitsluitend persoonsgegevens van haar gebruikers met derden in de volgende gevallen:

  • Indien we daartoe toestemming van de gebruiker hebben verkregen. Het delen van jouw persoonsgegevens vereist altijd jouw uitdrukkelijke instemming, eventueel door middel van een opt-in systeem.
  • Indien wij in goede trouw geloven dat toegang, gebruik, behoud of het delen van deze informatie redelijkerwijs vereist is om a) te voldoen aan enige toepasselijke wetgeving, regeling, juridische procedure of een afdwingbaar overheidsverzoek b) naleving van de gebruiksvoorwaarden te verzekeren, waaronder ook onderzoek naar de schending daarvan door de gebruiker c) problemen in verband met veiligheid, fraude of technische problemen te traceren, voorkomen of anderszins op te lossen of d) om de schending van rechten, eigendom of veiligheid van de website, haar gebruikers of het publiek zoveel mogelijk te voorkomen, zoals vereist en toegestaan binnen de grenzen van de wet.
  • Indien Voor je Buurt zal samengaan, opgaan of op enigerlei andere wijze zal fuseren met een andere organisatie, zullen we de gebruikers vooraf op de hoogte stellen dat enige persoonsgegevens in verband met de gebruikers account zal worden overgedragen aan een derde en wellicht een ander privacy beleid daarop van toepassing wordt.

Veiligheid van informatie

Voor je Buurt neemt de nodige veiligheidsmaatregelen om de gebruikers en de website te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, publicatie of verwijdering van informatie. Hieronder wordt ook verstaan het intern evalueren van de praktijk en de veiligheidsmaatregelen in verband met het verzamelen, opslaan en verwerken van data, evenals het zorg dragen voor fysieke veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de systemen waarin persoonsgegevens wordt opgeslagen. De toegang tot persoonlijk informatie van gebruikers is beperkt tot werknemers van stichting Voor je Buurt, door haar ingeschakelde contractpartijen of andere derden die van deze informatie kennis moeten nemen om de door Voor je Buurt verleende dienst te kunnen leveren, ontwikkelen of verbeteren.

Integriteit

De door Voor je Buurt verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt met het oog waarop het is verzameld en in overeenstemming met de Privacy Statement. Voor je Buurt evalueert de verzameling, opslag en verwerking van persoonlijke data om zich ervan te verzekeren dat het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens enkel nodig is om de dienst te verlenen en/of te verbeteren. We nemen alle redelijkerwijs vereiste maatregelen om te verzekeren dat de verwerkte persoonsgegevens juist, volledig en recent is, maar het voorgaande is afhankelijk van de juiste informatie voorziening door de gebruikers.

Gebruikers kunnen hun vragen en/of opmerkingen ten aanzien van deze Privacy Statement of de verwerking van persoonsgegevens schriftelijk/per e-mail richten aan Voor je Buurt, Herengracht 221, 1016 BG Amsterdam / info@voorjebuurt.nl. Voor je Buurt richt zich naar de regelingen die de daartoe aangewezen instanties hanteren ten aanzien van het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens.

De Privacy Statement mag van tijd tot tijd door Voor je Buurt worden gewijzigd. Voor je Buurt zal de hierbij aan u verleende rechten niet zonder uw toestemming kunnen beperken. De gewijzigde versie van de Privacy Statement zal worden geplaatst op de website. Bij ingrijpende wijzigingen zal de gebruiker een uitdrukkelijke melding daarvan ontvangen.